Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

"Umuligen kan de snævre Grænser, som jeg har sat for min Afhandling, tillade, at jeg udbreder mig over al den menneskelige Elendighed. Saltzmann har ikke kunnet blive færdig dermed i sex Bind, og uagtet jeg ikke kan nægte, at han jo, efter mine Tanker, regner meget hen til den menneskelige Elendighed, som ikke saa egentlig horer dertil, saa tror jeg dog, al Kundskab om Verden vel er i Stand til at levere Bidrag nok til et sex Gange saa stort Værk. Men dette hører ikke til min Hensigt, hvilken jog holder for, at jeg med det foransørte allerede har opnaaet. Skulde der desuagtet findes dem, der endnu ikke vare overbeviste om den Sandhed, at den menneskelige Elendighed er storre end Dyrenes, da ville de behage endnu at lægge Mærke til følgende fem Hovedomstæn-