Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

VILHELMINE

Det er det for 1843; det kommer over to Aar for sildigt, men det er endnu det Mindste. Aaret har været et velsignet Aar, velsignet for Landmanden og i alle Henseender. Indtægterne have været 842000 Rbdlr. mere, end de i Budgettet vare anslaaede til, og det Bedste er, at disse forhøiede Indtægter hidrøre fra Told- og Consumtions-Intraderne samt fra Øresunds Told, ikke fra nogen smudsig Kilde, thi Tallotteriet har i de danske Provindser endog indbragt 280000 Rbdlr. mindre end det Normerede, hvorimod det rigtignok har givet Overskud i Hertugdømmerne. Men hvortil hjelper Dette? Udgifterne voxe med Indtægterne. Pensionslisten har været 38000 større end den Sum, der ikke maa overstiges. Kommer der et ulykkeligt Aar - og hvorfor skulde det ikke komme - ja sæt, at der komme to, tre eller flere ovenpaa hinanden, hvad saa? Det seer sort ud i Fremtiden!