Andersen, H. C. Forkortelsesliste

Forkortelsesliste

Eventyrudgaver udkommet i H. C. Andersens egen levetid
er kun anført i 1. udgaver.
For senere oplag og udgaver i A.s levetid
henvises til tekstbindenes forkortelseslister.
Hvor intet andet angives, er trykkestedet København.

A & C Edvard Collin: H. C. Andersen og det Collinske Huus. 1882.
A-iana Anderseniana. Udg. af Chr. M. K. Pedersen og Svend Larsen. I-XIII. 1933-46. 2. række. Redaktion: Svend Larsen (senere: Niels Oxenvad) og H. Topsøe-Jensen. I-VI. Kbh. (senere: Odense) 1947-69. 3. række. Redaktion: Niels Oxenvad og H. Topsøe-Jensen. I-IV. Odense 1970-86. - 2. og 3. rækkes bind omfatter hver 4 årlige hæfter. Fra 1987 betegnes bindene kun med årstal.
Album H. C. Andersens album I-V. Udg. af Kåre Olsen, Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. 1980. Udgaven af A.s 5 album omfatter et facsimilebind i storfolio og en kommenteret udgave i 2 bind.
Alm H. C. Andersens Almanakker. Udgivet af Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. DSL 1990.
Apostlenes Gerninger Apostlenes Gerninger i N.T.
At være H. C. Andersen: At være eller ikke være. Udg. af H. Topsøe-Jensen (R & R V. 1943-44).
BEC H. C.Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. Udgivet af C. Behrend og H. Topsøe-Jensen. I-VI. DSL 1933-37.
Bemærkninger H. C. Andersen: Bemærkninger til Eventyr og Historier 1863-68-74 (vorudg. bd. VI. 3-32).
BfA Breve fra Hans Christian Andersen. Udgivne af C.St.A. Bille og Nikolaj Bøgh. I-II. 1878. Hertil: Register ... paa Grundlag af en Seddelregistrant efterladt af H. Topsøe-Jensen. (Red. og gennemskrevet af Erik Dal). DSL 1978.
BFN Birger Frank Nielsen: H. C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875. Med Forord af H. Topsøe-Jensen. 1942.
BHenriques H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. Med Indledning af Paul V. Rubow. Udgivne af H. Topsøe-Jensen. 1932.
BHH H. C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck. 1830-1846. Ved Svend Larsen. 1946. (A-iana IX-XIII. 1941-46).
BHW H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling. Ved H. Topsøe-Jensen. I-III. Odense 1959-60.
BJC H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin og andre Medlemmer af det Collinske Hus. Udgivet af H. Topsøe-Jensen under Medvirken af Kaj Bom og Knud Bøgh. I-III. DSL 1945-48.
XVI BLorck H. C. Andersens Breve til Carl B. Lorck. Ved H. Topsøe-Jensen. Med en illustrationshistorisk Efterskrift af Erik Dal. (Fynske Studier VIII). Odense 1969.
Brix Hans Brix: H. C. Andersen og hans Eventyr. [1907]. 2. udg. 1970.
BrixAP Hans Brix: Analyser og Problemer. Undersøgelser i den ældre danske Litteratur. II. 1935 og VI. 1950.
Brix og Jensen H. C. Andersens Eventyr. Ny kritisk Udgave med Kommentar ved Hans Brix og Anker Jensen I-V. 1919.
BScudder H. C. Andersen og Horace E. Scudder. En Brevveksling. Udgivet af Jean Hersholt med Noter af Waldemar Westergaard og en Efterskrift af H. Topsøe-Jensen. 1948.
BtA Breve til Hans Christian Andersen. Udgivne af C. St. A. Bille og Nikolaj Bøgh. 1877. Register: Se BfA.
BuB H. C. Andersen: Billedbog uden Billeder. Udg. af Morten Borup (R & R IV 1943-44).
Buket H. Topsøe-Jensen: Buket til Andersen. Bemærkninger til femogtyve Eventyr. 1971. (Optryk af studier trykt diverse steder, hovedsagelig som efterskrifter til nytårshilsener fra Nordlundes Bogtrykkeri).
BWatt I-II H. C. Andersens Breve til Robert Watt 1865-1874 ved H. Topsøe-Jensen (Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger XVIII. 1971. 111-55 og XIX. 1972. 89-128).
Byskov Eventyrets verden. Eventyr, fabler og legender samlede og genfortalte af J. Byskov. Ny udgave. I-III. 1966.
Bødker Sagn og Eventyr, udg. af L. Bødker. 1967.
Bøgh Nikolaj Bøgh: Fra H. C. Andersens Barndoms- og Ungdomsliv. 1905. (Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift. 5. rk. bd. II).
Dagbøger H. C. Andersens Dagbøger 1825-1875. Udgivet af DSL ved Helga Vang Lauridsen, Tue Gad og Kirsten Weber under ledelse af Kåre Olsen og H. Topsøe-Jensen. I-XII. 1971-77.
DaStu Danske Studier. Udgivet af Universitets-Jubilæets danske Samfund. 1904ff.
DgF Danmarks gamle Folkeviser. Udg. af Sv. Grundtvig, Axel Olrik, H. Grüner-Nielsen, Karl-Ivar Hildeman, Erik Dal og Iørn Piø. 1-10. 1853-1965. Desuden: 11: Melodier. 1976. 12: Registre. 1976.
DH Ludvig Holberg: Danmarks Riges Historie I-III. 1732-35.
Dommerbogen Dommerbogen i G. T.
DtB H. C. Andersen: De to Baronesser. Udg. af Morten Borup (R & R IV. 1943-44).
EB H. C. Andersen: Eventyr, fortalte for Børn. EB 1-35, EB 2-35, EB 3-37 (i VI 135-230 betegnet EB I:1, I:1-2, I:1-3): Første Samling. 1.-3. Hefte. 1835-37. EB 4-38, EB 5-39, EB 6-42 (i VI 135-230 betegnet EB II:1, II:2, II:3): Ny Samling. 1.-3. Hefte. 1838-42.
EDB H. C. Andersen: En Digters Bazar. Udg. af Knud Bøgh (R & R. VI. 1943-44).
EHF 5-74 (i VI 135-230 betegnet EHF 5): H. C. Andersens Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. Femte Bind. 1874.
XVII EHP H. C. Andersen: Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen. I-II. 1862-63. EHP 1-62: 1. Bind. 1862. EHP 2-63. 2. Bind. 1863.
Else Marie Kofod De vilde Svaner og andre Folkeeventyr. Sidestykker til syv af H. C. Andersens eventyr. Udgivet og kommenteret af Else Marie Kofod. Foreningen Danmarks Folkeminder's Skrifter. Bind 86. 1989.
EP-50 H. C. Andersen: Eventyr med Illustrationer af Vilh. Pedersen. 1850.
Fodreise H. C. Andersen: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amageri Aarene 1828 og 1829. Udg. af Johan de Mylius. (Danske Klassikere). DSL 1986.
FoF IX-X H. Topsøe-Jensen: Fra en Digters Værksted. H. C. Andersens Optegnelses bøger (Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger IX. 1962. 148-186 og X. 1963. 119-151).
Folk og Fauna V. J. Brøndegaard: Folk og Fauna. Dansk etnozoologi. I-III. 1985-86.
Folk og Flora V. J. Brøndegaard: Folk og Flora. Dansk etnobotanik. I-IV. 1979.
FraBoghylde Estrid og Erik Dal: Fra H. C. Andersens boghylde. Hans bogsamling belyst gennem breve, kataloger og bevarede bøger. 1961. Supplement i A-iana 2 rk. V og forventeligt i 1991.
Georg Christensen Georg Christensen: H. C. Andersen og de danske Folkeeventyr (DaStu 1906. 103-112, 161-174).
G.T. Det gamle Testamente. Den autoriserede oversættelse af 1931.
H H. C. Andersen: Historier. H 1-52, H 2-53 (i VI 135-230 betegnet H 1,2): 1.-2. Samling. 1852-53.
HCA H. Topsøe-Jensen: H. C. Andersen og andre Studier. (Fynske Studier VI). Odense 1966.
HCAHolstein H. C. Andersen paa Holsteinborg. Blade af et Venskabs Historie ved H. Topsøe-Jensen. 1938 (A-iana V-VI. 1937-38).
HCA Optegnelsesbog H. C. Andersens Optegnelsesbog. For første Gang udgiven ved Julius Clausen. 1926.
Hoffmann Ernst Theodor Hoffmanns sämmtliche Werke I-XIV. Berlin und Leipzig 1922.
HP-55 (i VI 135-230 betegnet HP): H. C. Andersen: Historier med Illustrationer af Vilh. Pedersen. 1855.
Imp H. C. Andersen: Improvisatoren. Udg. af Knud Bøgh (R & R I. 1943-44). Nu også i serien Danske Klassikere udg. af Mogens Brøndsted.
I Spanien H. C. Andersen: I Spanien. Udg. af Hans Aage Paludan (R & R VII. 1943-44).
I Sverrig H. C. Andersen: I Sverrig. Udg. af Morten Borup (R & R VII. 1943-44).
Job Jobs Bog i G.T.
Joel Joels Bog i G.T.
Johannes Johannes-evangeliet i N. T.
Jonas H. C. Andersens Briefwechsel mit Sr. Königlichen Hoheit dem Grossherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach und anderen Zeitgenossen. Herausgegeben von Emil Jonas. Leipzig. 1887.
XVIII KB Det kongelige Bibliotek i København.
KES H. C. Andersen: Kun en Spillemand. Udg. af Ole Jacobsen (Romaner og Rejseskildringer III. 1943-44). Nu også i serien Danske Klassikere udg. af Mogens Brøndsted.
1. Kongebog Første Kongebog i G. T.
KristBRL E. Tang Kristensen: Danske Börnerim, Remser og Lege. Århus 1896.
Levnedsbogen H. C. Andersens Levnedsbog. Paany udgivet af H. Topsøe-Jensen. 1962. (1. udg. ved Hans Brix. 1926).
Lindencrone Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af J. F. Lindencrone. 2. Udg. 1821.
Lukas Lukas-evangeliet i N. T.
Markus Markus-evangeliet i N.T.
Matthæus Matthæus-evangeliet i N.T.
Mau E. Mau: Dansk Ordsprogs-Skat I-II. 1879 (et vedføjet tal uden bindbetegnelse angiver ordsprogets nummer).
MeE H. C. Andersen: Mit eget Eventyr uden Digtning. Efter Forfatterens Manuskript udgivet af H. Topsøe-Jensen. 1942.
MLE H. C. Andersen: Mit Livs Eventyr. Revideret Tekstudgave ved H. Topsøe-Jensen. Med Noter af H. G. Olrik og Udgiveren. I-II. 1951.
MLE Forts H. C. Andersen: Mit Livs Eventyr. Fortsættelse. (1855-67). Udg. af Jonas Collin. 1877 (= Samlede Skrifter, Supplementsbind). (Indgår i MLE).
1.-5.Mos Første-Femte Mosebog i G. T.
NE H. C. Andersen: Nye Eventyr. NE 1-44, NE 2-45, NE 3-45 (i VI 135-230 betegnet NE I:1, I:2, I:3): Første Bind. 1.-3. Samling 1844-45. NE 4-47, NE 5-48 (i VI 135-230 betegnet NE II:1, II:2): Andet Bind. 1.-2. Samling. 1847-48.
NEH H. C. Andersen: Nye Eventyr og Historier. NEH 1-58, NEH 2-58, NEH 3-59, NEH 4-60 (i VI 135-230 betegnet NEH I:1, I:2, I:3, I:4): 1. Række, 1.-4. Samling. 1858-60. NEH 5-61, NEH 6-62, NEH 7-65, NEH 8-66 (i VI 135-230 betegnet NEH II:1, II:2, II:3, II:4): 2. Række. 1.-4. Samling. 1861-66. NEH 9-72. NEH 10-72 (i VI 135-230 betegnet NEH III:1, III:2): 3. Række. 1.-2. Samling. 1872.
3NEH-70 (i VI 135-230 betegnet 3NEH): H. C. Andersen: Tre nye Eventyr og Historier. 1870.
N.T. Det nye Testamente. Den autoriserede oversættelse af 1948.
ODS Ordbog over det danske Sprog. Grundlagt af Verner Dahlerup. I-XXVIII. DSL 1918-56.
Oehl Adam Oehlenschlägers Poetiske Skrifter. Udgivne af F. L. Liebenberg. I-XXXII. 1857-62.
Oehl Eventyr Eventyr af forskiellige Digtere; sammendragne og oversatte, med Bemærkninger af Adam Oehlenschläger. I-II. 1816.
Olrik H. G. Olrik: Hans Christian Andersen. Undersøgelser og Kroniker 1925-1944. 1945.
Ordsprogenes Bog Ordsprogenes Bog i G.T.
Peters 2. Brev Peters andet brev i N.T.
XIX Prædikerens Bog Prædikerens Bog i G.T.
Reumert Elith Reumert: H. C. Andersen og det Melchiorske Hjem. 1924.
R & R Romaner og Rejseskildringer. Udg. af DSL under Red. af H. Topsøe-Jensen I-VII. 1943-44.
Romerbrevet Paulus' brev til romerne i N.T.
Rubow Paul V. Rubow: H. C. Andersens Eventyr. Forhistorien - Idé og Form - Sprog og Stil. [1927]. 3. udg. 1967.
Salme Salmernes Bog i G. T.
2. Samuelsbog Anden Samuelsbog i G.T.
Skyggebilleder H. C. Andersen: Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc. i Sommeren 1831. Udg. af Johan de Mylius. (Danske Klassikere). DSL 1986.
SS H. C. Andersen: Samlede Skrifter. Anden Udgave. I-XV. 1876-80.
SS 23-57 A. C. Andersen: Samlede Skrifter 1. udg. Bind 23. 1857.
SS 25/28-68 H. C. Andersen: Samlede Skrifter, 1. udg. Bind 25-28. 1868.
Stampe Rigmor Stampe: H. C. Andersen og hans nærmeste Omgang. 1918.
Svanholm Chr. Svanholm: H. C. Andersens ungdoms-tro. (Med henblikk på den teologiske bakgrund). Trondheim 1952.
Tage Høeg Tage Høeg: H. C. Andersens Ungdom. 1934.
Thiele1 Just Matthias Thiele: Danmarks Folkesagn. I-II. 1818-23.
Thiele2 Just Matthias Thiele: Danmarks Folkesagn. I-III. 1843-60.
1. Tim. Paulus' første brev til Timoteus i N.T.
Vintergrønt H. Topsøe-Jensen: Vintergrønt. Nye H. C. Andersen-studier. 1976.
Winther Danske Folkeeventyr samlede af M.Winther (1823). Her cit. efter Dansk Folkedigtning. Udgivet med efterskrift af Erik Dal. (Gyldendals Bibliotek 47). 1972.
Woel Cai M. Woel: H. C. Andersens Liv og Digtning. I-II. 1949-50.
Vogel-Jørg Bevingede Ord. Ved T. Vogel-Jørgensen. 5. udg. 1979.