Andersen, H. C. Tilføjelser og rettelser til textbindene

Tilføjelser og rettelser til textbindene

I 18,6 udgår; bogen udkom aldrig trods vidtgående forberedelser.

I 18 EB 1/6 i 2. opl. findes i privateje i kartonnage med flg. typografiske titel i ramme: Eventyr, fortalte for Børn af H.C.Andersen. 2 Bind. Andet Oplag. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitetsboghandler C.A.Reitzel. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.

Prindsessen paa Ærten.

I 41 n.t. 21 A læs A2 .

Den lille Idas Blomster.

I 49 notetal 23 og 27 læs 22 og 26.

Tommelise.

I 54,8 her]konjektur: før [afd. cand.mag. Steen Johansen).

Den lille Havfrue.

I 87,5 hinanden] hverandre D.

I 96,21 *tre] som bemærket II s. 9 er der rejst tvivl om denne tilføjelses berettigelse (af afd. prof. L. L. Hammerich).

I 99,7 som bemerket II s. 8 må m opfattes som trykforlæg trods noten.

Keiserens nye Klæder.

I 111,4-10 Den seddel i m, som er aftrykt i noten, er renskrevet med A 's ordlyd i brev til E. Collin, Kbh. 25.3.1837, trykt i Brevveksling med Edvard og Henriette Collin I 1933 s. 266.

Den standhaftige Tinsoldat.

I 123,9 Papiirsbaaden] Papirbaaden D.

De vilde Svaner.

I 134,29 græde, vred] græd og vred D.

I 134,38 hende... hendes] sig... sit SS 2.

Den flyvende Kuffert.

I 154,14 den] trykfejl for dem.

I 154 note m] tilføj: (Kgl. Bibl. Ms.phot. 161,4°).

I 156 n.t. 3 overordenligt læs som i teksten overordentligt.

Storkene.

I 162,19 færdig] nær D.

2

Ole Lukøie.

I 167 m Det sidste kvartblad har på bagsiden af en overklæbning et flygtigt blyantskrevet vers O vil du see / Aftnen er saa stille etc. Ikke i Bibl.

I 169,7 dem] sig D.

I 173,1 altid] stedse SS 2.

Lykkens Kalosker.

I 236,10-13] digtet i diligencen mellem Dôle og Genève og skrevet i dagbogen 16.8.1833 (Dagbøger 1.159).

Svinedrengen.

I 182 r British Museum, London. Add. Mss. 31.232, fol. 46-47v. 2 bl. rettet renskrift (vistnok tryk-ms.), 4°. (Kgl. Bibl Ms.phot. 65,2° b). Stemplet:

Den Collinske Manuscriptsamling. Købt af Jonas Collin d.y.

I 182,11 Rosentræ] Træ r. - 183,1] herefter »Charmant!« sagde Keise overstr. r. 183,3 færdig] færdig ved r. 183,13 salig] høisalig BCD. - 184,7 ned] ind r. 184,16 Bjælderne] Klokkerne r. 184,24 »Hvor] »mgl. rA . 184,24 Prindsessen] herefter overstreget Man kan nok mærke han har ingen Dannelse r. 184,32 hos Skomageren] hans Skomager, r. - 185,1 Allesammen!] herefter « rA. 185,3 *Dagen] mr, *glemt i udg. 185,8 »jeg] »mgl. rA. 185,20 *Hofdamen] en af Hofdamerne mr. - 185,36 da han saae de kyssedes mgl. r. - 186,1 Tøffel] Nathue mr. 186,9 bag *ved] m, bag rAA2 .

Engelen.

II 15 n.t. 22 halv D læs halvt D.

Nattergalen.

II 24,24 med] paa SS 2.

Den grimme Ælling.

II 32,2 Kattene] Katten B2 , antagelig en bedre form.

II 33,6 troede derfor] derfor troede D.

II 41 om k se ndf. ved II 291.

II 41 r og 49 m Udeladt i facs.udg. er en sammenfoldet strimmel med ordene H.C.Andersens Haandskrift. De to Eventyr Grantræet og Sneedronningen, bedes overleveret Hr Professor Schrøder, Ridder & c & c i Upsala og to lignende med titlerne Grantræet og Sneedronningen.

II 65,24 de] De C.

II 69,9 Verden] Verden.« C.

Hyrdinden og Skorsteensfeieren.

II 97,15-30 r har disse linier på en overklæbning, hvis bagside er et brevudsnit om det islagte Sund: Mitten im Eis und Schnee kam Eurer Hoheit lieber Brief etc.

3

II 97,23 forfærdeligt] storagtig under overklæbning r, forfærdeligt A, forfærdelig B og C, stolt D. I Nordlundes udg. 1969 skriver H. Topsøe-Jensen forfærdeligt storagtig.

Den gamle Gadeløgte.

II 109,5-25 Den opr. m -version er overklæbet med et blad, hvis bagside er et kasseret brev til Naadige Frue!, dat. Løverdag Middag! Andersen vil sende bud efter sit Album, da han har lovet at vise det til general Guldberg med familie. En yderligere overklæbning svarende til lin. 12-17 samt en anden 110,7-25 er fremstillet af en udat. aftentheindbydelse fra Baronesse Pechlin.

Stoppenaalen.

II 124,41 herunder H.C.Andersen r.

Skyggen.

II 129,8 bleve] m-D, betyder: forbleve.

II 135,38 dem] læs *Dem.

II 137,29 have] trykfejl, læs: at have.

Det gamle Huus.

II 149,9 saa mange Aar] i Nordlundes udgave 1970 retter H. Topsøe-Jensen efter r til saa mange Aar, - saa mange.

Eventyr 1850.

II 170,4 3. læs 4.

Lykkens Kalosker.

II 182,37-38 Virligheden læs Virkeligheden.

II 202,30 Olie] Slags Olie B2 .

Klokken.

II 204 k 's to første sider (til 206,13) er facsimileret i P.Hansen: 111. da. Litt.hist. II 1886 s. 478/79 og 2. udg. III 1902 s. 292/93. II 207,13 Trøie er ifl. 205,34 en indlysende men i alle udgaver uerkendt fejl for Kjole - eller omvendt.

Hørren.

II 209 O er som anført førstetryk. Ganske vist har trykket i Den nye Børneven... udg. af Julius Gerson 1848 på titelbladet, men som anført bagest i bindet er det fra 1849.

Verdens deiligste Rose.

II 225 n.t. 13 læs »Bring] » mgl. A.

Alt paa sin rette Plads.

II 252,36 *ærbødigt] i notens stikord trykfejl *ærbødigst.

Nissen hos Spekhøkeren.

II 255,19 have] bør rettes til faae som 256,8.

4

II 256,11 de] læs *De.

II 257,13 skinnede] skinnede ned m. Jf. til alle tre rettelser H. Topsøe-Jensen i Nordlundes udg. 1970.

»Der er Forskjel!«

m Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml. 2642,2°, købt fra privateje 1984. 2 bl. trykms. til O.

II 277,10 foran] ved mO; foran O.

II 277,22 Beundring] m, men foran er overstreget Meening. Beundring O.

II 278,3 ned] m, ind fejl O, ned A.

II 278,13 dem] understreget m.

II 278,25 vor Herres] understreget m som 280,9 og 12.

II 279,1 disse] dem m; disse O.

II 279,3 plukkede... og kyssede] og plukkede... kyssede m.

II 279,32 Deres] understreget m.

II 280,5 skulle blæse] blæser m, skulde blæse O. Flere mindre afvigelser i textens sidste del.

Under texten navn og: NB Forfatteren ønsker at læse Correcturen naar det trykkes.

Fem fra en Ærtebælg.

II 281 k Tre små overklæbninger i k er fremstillet af et ufuldført brev til Fru Bojesen! dat. Kjø[be]nhavn den 1 [?] Nov. 1852. Andersen har lånt hende Kletkes Mähr[ch]ensaal og har nu selv brug for bogen. I noteapparatet er 14 guul fejl for 13 guul.

Den gamle Gravsteen.

II 289 n.t. 17 lige idet] læs lige.

Klods-Hans.

II 293,38-294,27 Ms. k til Grantræet (Collin 36,4° 1:14, se II s. 41) har en lakune på hvad der svarer til II s. 45. Efter denne lakune følger som indlagt fortælling slutningen af Klods-Hans; den er i eventyrets endelige redaktion kun markeret ved titlen Klumpe-Dumpe... II s. 45,12-13. Fragmentet gengives her med normaliserede anførelsestegn. Det har interesse ved at ligge nærmere folkeeventyrets tone og ved at rykke A.s interesse for eventyrstof tilbage i tid.

havde steilet i Veiret og dandsed paa Bagbenene og stødte sex Speile og to Excelenser i Stykker. Klodde Hans var bleven ligesom varm derved, som begge hans Brødre var det.

»Det er en mægtig Varme herind [e«,] sagde han ogsaa til Prindsessen. »Det ligger i, « sagde hun, »vi stege Hanekyllinger i Dag!« »Gjør I det!« sagde Klodde-Hans, »det var jo deilig, saa kan jeg faae min Krage stegt med!« og saa tog han op af Lommen den døde Krage han havde fundet, bredte Vingerne ud og løftede den lidt paa Hovedet!

5

»Men hvad skal vi stege den i!« spurgte Prindsessen.

»Det veed jeg!« sagde Klodde-Hans, »see her er en hele Mekanik, « og saa tog han Kohornet op af Lommen, stak Kragen ind i det! og sagde »see her er Gryde til at stege i og vi kan spise begge to af den sammen!«

»Det kan jeg lide!« sagde Prindsessen, »Du veed at tale for Dig. - Men hvad skal vi dyppe Kragen i!« - »Heisa!« raabte Klodde-Hans! og vendte sin Lomme - det var alt det - Uh - Koen havde rigtig nok været uartigt!

»Det var velsignet!« sagde Prindsessen. »Dig vil jeg have - Dig kan der blive noget af«, [str. Nu spise vi strax Kragen].

Og saa holdt de Bryllup [str. og] spiiste Kragen og alt hvad der var og [indf. de levede godt.] Gryden den var stegt i gik i Arv til de sildigste Slægter.

Den sidste Perle.

II 307 x Et ms. på 3 s. 2°, opr. tilhørende N. C. L. Abrahams, solgtes i maj 1984 hos Sotheby's i London; det lykkedes ikke at komme i forbindelse med den nye ejer gennem auktionsfirmaet.

Ib og lille Christine.

II 297,11 Gode] Gavn r.

To Jomfruer.

II 317 r H.C. Andersens Hus, Odense, 1 bl. renskrift, 4°, indgået 1971 med Jonas Skougaards samling.

II 317,14 kunne] kan r.

II 318,6 temmeligt] mo.

II 318,9 *gjør] mo, i o r.t. giver, som altså bør genindsættes i texten.

II 318,16] ordene »Der er Favnemaal!« (m) findes også i o, så den bevidste eller (snarere) fejlagtige udeladelse er sket i korrekturen.

II 318,25-26 Jom-] Jum mrO.

II 318,27 Ordet] det mrO.

II 318,33 Under texten H.C.Andersen rO.

Ved det yderste Hav.

II 319 n og c har begge undertitlen (Et Billede).

II 321 n.t. 8 luftig let A læs luftigt let A.

Pengegrisen.

II 323 o The Pierpont Morgan Library, New York. 2 bl. 4°. (Kgl. Bibl. Ms.phot. 197,4°). Renskrift, der bekræfter den 323,21 fremsatte formodning, og hvis læsemåder derfor her redigeres i forhold til o.

II 324,34 indbudne] indbudte o. 324,37 han, troede de] de troede at han o; mundtligt] mundtlige o. 324,43 Noget... og] o, rettet fra ordlyden altsammen... og i lin. 20. - 325,27 Dupskoe] Dubskoe 6 o. 325,35 ikke] mgl. o. 325,37 Vrangen] Vrangen; og o. 325,39 blev saa] blev overstreget, derefter blev selv saa o. - 326,14 rullede] trillede o; ordentlig] ordenlig o. 326,16-17] ikke liniebrud o.

Suppe paa en Pølsepind.

III 13 n.t. 18 A 4 læs A 2.

III 22 n.t. 20 sml. n.t. 37,33.

Pebersvendens Nathue.

III 35 m Det nævnte brev er en udat. indbydelse fra C.L.E. Neergaard født Olsen.

Det gamle Egetræes sidste Drøm.

III 51 B, C læs C, D.

ABC-Bogen.

III 56 Deltitlen har figur-A, den eneste »illustration« i NEH 1-10.

n Collin 19,4°, 5:1-2, A. B. C. Vers in duplo; overskydende vers trykt i Jørgen Skjerk: H.G.Andersen som hjemme-digter, Aarhus 1977, s. 11-12 m. noter s. 85.

Dynd-Kongens Datter.

III70,18-71,10 k-versionen er skrevet på en overklæbning, bagpå hvilken en ufærdig tak for invitation dat. Kjøbenhavn 6 Marts 1858.

III 86,28 jf k er skrevet med to sæt overklæbninger. De seneste benytter to ufærdige kladder til Høistærede! dat. 7.4.18 [56]. Adressaten har bedt A. skrive følgeord til et skrift om luftballoner.

Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre.

III 103 r Deltitlens bagside har været benyttet til flg. notat: Ingen bryder sig om Andres Sorg uden forsaavidt den selv kommer dem ved.

Pigen som traadte paa Brødet.

III 113 m Nævnte overklæbning er i to lag. Bagpå det inderste er nogle uidentificerede kladdelinier.

Taarnvægteren Ole.

III 121 k En anden overklæbning har bagpå en mislykket brevudskrift Wohlgeborne Herrn Herman Jacobsen in Gnadenfeldt bei Cosel, Preussisch Oberschlesien. En tredie har et ufærdigt brev dat. Kjøbenhavn 26 Januar 1859, følgeskrivelse til en vaudeville.

Børnesnak.

III 137 r En overklæbning til lin. 1-9 er skrevet bagpå et brevstykke: Copenhagen 22 Januar 1859. Edler Grossherzog! Til eventyret hører en seddel i Bakkehussamlingen, Frederiksberg Kommunebiblioteker, Dygtige Folk hvis Navne ender paa -sen, se ndf. 204 f.

7

Barnet i Graven.

III 152 f Facsimile af nedenn. o i Månadsblad om böcker från Thulin och Olson, Göteborg, 1927 nr. 7-8 (årgang 8, Kgl. Bibl. Ms.phot. 65,2° b). Facsimile af 158,30-35 og ms-beskrivelse.

o Univ.bibl., Göteborg, sammen med de andre trykmanuskripter til den under O nævnte antologi. 2 bl. 4°, latinsk skrift. (Kgl. Bibl. Ms.phot. 229,4°).

III 152,29 velsignet gode] antagelig eet ord o. - 153,36 Natten] vistnok Natter r.t. Nætter o. - 154,39 gik] gik saa, overstr. saa o. 154,46 kunne] kunde o. - 155,27 havde] o, rettet in scribendo fra var ikke. 155,34 hun] men hun, overstr. men o. - 156,43 ikke komme] ikke tilføjet i kile o.

En Historie fra Klitterne.

III 186,30-187,6 er i m. skrevet på en overklæbning; bagpå denne Copenhagen 18 November 1859. Ew: Königliche Majestät, hvorefter to forskrevne ord.

IV 9 Som omtalt V s. 8 er de Oksen´ske manuskripter indgået i Kgl. Bibl.s håndskriftafdeling. Som ser samling er indgået Arne Portmans H. C. Andersensamling og således også de to her omtalte stykker.

Venskabs-Pagten.

IV 30 C's indledningsdigt findes i tryk-ms., Collin 19,4° hæfte 7. Tryk og kommentar s. 55 og 99 i Jørgen Skjerk: H.C. Andersen som hus-poet, Aarhus 1981.

Fugl Phønix.

IV 50 a i Arne Portmans Samling, nu i Kgl. Bibl.

Tolv med Posten.

IV 71 k og r findes i facsimile i Andreasen & Lachmanns udgave af eventyret 1940. I sa. udg. motiverer H. G. Olrik læsemåden 73,37-38 Savskjærer, Mester.

De Vises Steen.

IV 87 m 7 bl. rettet renskrift, 4°, antagelig tryk-ms. for O. Benyttet ved venlig imødekommenhed af fru Birgitte Danvig, Horsens, der ejer det i fællesskab med sine søstre, oldebørn af pastor (senere biskop) Jørgen Swane, der fik det foræret ved A.s besøg i Hjermind pgd. omkr. 1.9.1859.

IV 87,1 undertitel Et Eventyr m. 87,2 ville] vil m, ligeledes en del andre pluralisbøjninger i OA. 87,16 egenlig] m. 87,23 velsignede] velsignende m. - 88,6 hundrede] hundred m. 88,8 inde] midt m[?]. 88,16 nede] inde m[?] - her] *for m. 88,26 Grændse] en Grændse m. 88,31 døe] døe, selv den viseste maa døe m. 88,36 henveire] henfalde m. - 90,19 egenlig] egentlig m. 90,20 gjennem] igjennem m. 90,34 Legeme] Legem m. - 91,1 da] herefter skrevet og 8 overstreget han m. 91,7 hendes] i hendes m. 91,17 andre] andres m. 91,22 Meer] mere m. 91,23 græder] sørger m. 91,31 overordenlig] overordentlig m. 91,37 til] sig til rettet fra gik det m. 91,38 som] at som, men at streget m. - 92,1 beklapset] beoverstreget m, beklapset O. 92,5 ordenlig] m. 92,21 for dem hjemme] hjemme m. 92,26 han] han... hjemme mO. - 93,1 ad] af m. 93,9-10] hele sammenhængen afviger m. 93,12 mistænksom] mistænkelig m. 93,29 i Tællelyset] af T. m. - 94,6 Egnen] m. - Busk] Busk og Træ m. 94,17 -fjer] -fjeder O. - 95,5 bragt] altid bragt m. 95,7 ønsker] ønskede m. 95,8 væsenlige m. 95,11 og et] og m. - regjerer] regjerede m. 95,12 gaaer] gik m. - gjennem] igjennem m. 95,25 kjende] m. 95,38 * Søndenvinden] Vestenvinden m. - 96,1 kommet] m. 96,7 det er] det var m; de blev] m. 96,9 var jo] var m. 96,14 opfunden] opfundet m. 96,18 Altere] Altare m. - 97,6 *for] m. 97,17 øiebliklig] øieblikkelig O. - 99,9 strøede] strødte m. 99,39 Lønkamret] selve Lønkammeret m. - 100,9 Tro] dobbelt understreget, men ikke i egen linie m. 100,12 Trækfuglene] Trækfuglen m. - Under texten H.C.Andersen m.

Det nye Aarhundredes Musa.

IV 112 b Bl. I v har tidl. været brugt som (ufærdig) kladde til brev dat. Copenhagen 17 Junius 1861. Lieber, theurer Hr. Hoffmeyer!

Iisjomfruen

IV 161,33 I Nordlundes udg. 1974 har H. Topsøe-Jensen indført 11 tekstforbedringer efter k og/eller r; ikke optaget her i udg. er fig.: 134,31 Tanker] Tanke kr (med tilføjelse »staaende Andersen-Vending«). 139,3 sad] sad med kr. 141,4 Sørgeslør] Sørgeflor r. 161,33 Gletschernes Kløfter] Gletscher Kløfter k (og utydeligt r ).

Sneglen og Rosenhækken.

IV 177 note k] Ms. er i sin helhed facsimileret som fig. 83 ab i Annelise Garde: H.C.Andersen og hans kreds. II Plancher. 1967.

IV 179 note] mgl. sign. k.

Lygtemændene er i Byen.

IV 183 k 1 Frederiksberg Kommunebiblioteker, Bakkehussamlingen. 2 bl. koncept, som kompletterer k. (Kgl. Bibl. Ms.phot. 115,2°).

IV 192,21 Foræringerne] Presenterne k1.

IV 192,31 sendte... Hunde] sendte de (r.t. det) i Present et Par af sine Hunde k1.

I Børnestuen.

IV 208 k Collin 18,4°, to børnekomedier, hvoraf den ene er udgangspunkt for komedien i eventyret.

9

r Frederiksberg Kommunebiblioteker, Bakkehussamlingen. 2 bl. rettet renskrift uden de sidste 4 lin. Overstreget undertitel: En heel Comedie. (Kgl. Bibl. Ms.phot. 115,2°).

IV 208,3 Gudfader] Gudfadder overalt rt.

IV 209,6 hverandre] hinanden r.

IV 210,17 Arie] Galopade Arie.

IV 210,26 Saae] her liniebrud rt.

Portnerens Søn.

IV 230 k 1 Frederiksberg Kommunebiblioteker. Bakkehussamlingen. 2 bl. koncept, som kompletterer k. (Kgl. Bibl. Ms.phot. 115,2°).

IV 231,29 mange] gjort mange k 1 r, gjort udstreget r.

IV 232,4 strunk] strunk, stiv k 1 r.

IV 232,20 Sablen] hans Sabel k 1, sin Sabel r.t. Sabelen r. Moster.

IV 254 k er nu Kgl. Bibl. Ms. Ny kgl. Saml. 2586 fol. 11:1.

IV 255 n.t. 39 læs 40.

Skrubtudsen.

IV 259 c Collin 35,4°, 22, udkast udg. af Poul Høybye i Anderseniana 1973 s. 382-84.

Den gamle Kirkeklokke.

V 22 o Mario Krohns samling nr. 570, Kgl. Bibl. Delvis egenhændigt rettet 2. korr. af O. Notat med fremmed hånd: 2den Corr.

V 22,2] tilføjet i o. - 23,3 tiende] 11 k, ellevte r.t. tiende med fr. hånd o. 23,7 selv ikke] ikke engang r.t. ikke selv k, ikke selv r.t. selv ikke o. 23,13 ogsaa] afvigende k, og r.t. ogsaa o. 23,14 allerede] alt i anden ordlyd k, alt r.t. allerede o. 23,25 falden ned] faldet ned k (afvigende angivet i apparatet), faldet o uden rettelser. - 24,1 skød] skjød ko uden rett. 24,2 rødlig af Haar] rødligt Haar k, rødlig Haar o m. korr.-tilføjelse af. 24,6 og] men k, men r.t. og o. 24,16 snevrere] afvigende k, eugere r.t. engere o. 24,17 jo mere døvende der] døvende m. tilf. af de andre ord o, des stærkere] tilf. i o. 24,24 Men] Nei, r.t. Men o. 24,25 Ædelstenen] Ædelstenene r.t. Ædelstenen O, mon Verden skulde] men... skulde vi o, r.t. A's text. 24,27 Tusinde] Tusind r.t. Tusinde m. fr. hand o. 24,28 endnu] end r.t. endnu o. 24,30 han] tilf. i o. 24,33 foer] farer r.t. foer o. - 25,22 hvor der] der o uden rett. 25,31-32] herudfor NB. ny Linie o. 25,34 med] k, nu med r.t. med o. - 26,6 rige] unge r.t. rige o. - Under texten H.C.Andersen o.

Peiter, Peter og Peer.

V 40,33 konjektur: thi Navnene... ligger i Navnet Peitersen; jf because the names... are all contained in that of Petersen 10 (Riverside Magazine dec. 1868, overs. af Anna Raasløff); se Erik Dal: HCA.s Tales and America, in Scandinavian Studies XL 1968 s. 1-25, spec. 22).

V 43,3 note] Nørrager læs Nørrega.

Gudfaders Billedbog.

V 48 n.t. 12 B læs O.

V 65 n.t. 13 r læs k. Verscitatet stammer fra Andersens eget digt til Oehlenschläger 20.11.1841, Man skilte Skandinavien (Bibl. 406).

Dryaden.

V 69 b Collin 35,4°, dobbeltblad indlagt i Et besøg i Portugal, udg. af Poul Høybye i Anderseniana 1973 s. 385-87.

Hønse-Grethes Familie.

V 103,34 glad i at leve burde have været indføjet i texten, jf. well pleased with life, Riverside Magazine nov-dec. 1869, se n.t. 40,33.

Hvad man kan hitte paa.

V 108 q The Pierpont Morgan Library, New York. 2 bl. renskrift, 4° (Kgl. Bibl Ms. phot. 197,4°).

Manuskripterne q og r gør indtryk af at være skrevet umiddelbart efter hinanden; r er forlæg for A , q for det nedennævnte arner. tryk og vistnok også for r . Af de c. 40 afvigelser anføres flg.:

V 108,7 De lykkelige] Lykkelige de q (r = A hvor intet andet anført) - 108,10 nu er... skal jeg *kunne] nu var... skulde han kunde. 108,20 ud] uden q . 108,23 rempe] rimpe q, rempe r.t. rimpe r. - 109,2 dog vil Du] vil dog q; 109,6 sagde Konen] mgl. q. 109,22 en] og dog q; vare] ere q. 109,25 før de, som nu, stode erkjendte] men nu stod erkjendt q; 109,36 lidt] lidt, vi, q; de. Eet] mgl. q. - 110,2 de frøs til modne Druer] vare det. De frøs til de bleve modne q; Landet] rettet in scribendo fra Navnet i både q og r. 110,10 fødte med] med fødte q. 110,19 Historie paa Historie] mgl. q. 110,33 Der kan du allerede komme] Du kan q. - Under texten H.C. Andersen q.

Ugedagene.

V 130 q s. 1 er afbildet i bibliotekets udstillingskatalog Danish Literature..., Cambridge MA 1986 s. 61.

Eventyr og Historier V 1875.

V 112 nederst, læs: bagomslaget har i samme ramme indledningsvignetten til Dynd-Kongens Datter i EHF 3-70.

Laserne.

V 113 a er udg. af Viktor Waschnitius i hans bog H.C.Andersens Eventyr Laserne, 1922, s. 47 f.

11

»Rolighed.«

V 179 Collin 35,40 II Reiseskizzer indeholder en utrykt skitse af beslægtet indhold med titlen Rosenvænget.

Portnøglen.

V 193 r 105,6 læs 195,6.

Smaahistorier.

V 228 A se s...

Kartoflerne.

V 237 m Collin 36,4° IX, udg. af Poul Høybye i Anderseniana 1973, s. 379 f.

»Man siger -«!

V 243 Se til indledningen 4 lin. i Collin 19,4° III:7, trykt i Jørgen Skjerk: H.C.Andersen som hus-poet, Aarhus 1981, s. 34 m. note s. 90, samt H. Topsøe-Jensen i Fund og Forskning X 1963, s. 130.

Vor gamle Skolemester.

V 245 k er nu trykt af Poul Høybye i Anderseniana 1973, s. 376ff.

Danish Popular Legends.

V 254 se VI s. 40-46; A III læs IV.

V 255,14 read] said Hurt & Houghton's udgave VIII 1872 s. 354.

V 256,14 An læs And.

Danish Popular Legends / Danske Folkesagn.

V 254-60 og VI 40-46. Et udateret duplikeret blad fra Rosenkilde og Baggers Antikvariat beskriver et dansk ms., hvis tidligere og senere historie desværre er uoplyst. Beskrivelsen indledes (NB: ældre retskrivning): Egenhændigt Manuskript til en Samling danske Folkeeventyr eller Folkesagn. Fire meget store tæt beskrevne Kvartsider 27,7 X 21,8 cm. Begyndelse mangler. Arbejdsmanuskript med talrige Rettelser. Nogle Bogstaver, nederst i højre Hjørne, flydt ud. Derefter henvises til Riverside Magazine og til, at den danske text er utrykt og ukendt.