Andersen, H. C. Oldefa'er

Oldefa'er

Oldefa'er blev trykt første gang på engelsk (vistnok oversat af Anna Raasløff) under titlen Great-Grandfather i Riverside Magazine, august 1870 (se ill. s. 18) og på dansk i september 1870 i For Ide og Virkelighed II.

I Bemærkninger skriver A: »»Oldefa'er« blev nedskrevet i Erindringen om en Samtale en Gang med H.C.Ørsted, om »gammel og ny Tid«, hvorom han havde skrevet en Afhandling i Kjøbenhavns Almanak« (29). Baggrunden for at A kom til at tænke på fysikeren H.C.Ørsted (1777-1851), hvis ideer spiller en central rolle i A.s forfatterskab, var en plan til et monument for Ørsted. Allerede i 1858 havde billedhuggeren J.A.Jerichau (1816-83) begyndt at arbejde med dette monument, men først i 1860 kom der for alvor gang i sagen ved nedsættelsen af en komité, hvori A havde plads. Sagen trak dog i langdrag, og først i efteråret 1873 kunne man udsende en opfordring til at yde bidrag til støbningen. Afsløringen af statuen i den nye Ørstedspark fandt sted 25.9.1876 (MLE II 227, 454). I perioden 1860-73 var der tilsyneladende periodevis en vis aktivitet i komiteens arbejde. 7.4.1870 noterer A i Dagbøger: »gik til Etatsraad Suhr til Møde i Anledning af Ørsteds 356 Monument; en ny Indbydelse blev vedtaget; gik med Tillischs og Brygger Jakopsen hen at see Pladsen ud for Studen [ter]forening[en] for der at faae Monumentet anbragt« (VIII 354). 13.4. hedder det: »Brev fra Brygger Jacobsen om Ørsteds Monument. Middag hos Fru Ørsted med Dahlstrøms fra Aalborg. Jeg gik hjem hele Aften[en], læste Forchhammers Mindetale over Ørsted, dernæst i Breve fra og til Ørsted« (ib. 356). 17.4. fortæller han så: »Skrev Oldefaer, gik saa til Middags hos Henriques hvor jeg læste den« (ib. 357) og 18.4.: »Reenskreven Oldefaer, læst den for Dahlstrøms, Sophie [f. Ørsted] fik Taarer i Øinene og ret takkede mig. Hartmann fandt det genialt og omtalte hvorledes jeg havde levet i to Tidsaldre. Eduard Collin meente at det burde følge med som Indledning til den fornyede Indbydelse til Indsamling for Ørsteds Monument« (ib. 357 f). Også 19.4. læste han det op: »Besøgt Bille, som var enig med Collin at min Historie »Oldefaer«, skulde følge med Indbydelsen til Ørsteds Monument. - Stor Middag hos Suhr [...] der var Hall og Steenstrup &c, jeg læste efter Bordet »Oldefaer«, som særdeles tiltalte, Hall var meget opfyldt af Historien om Borgemesters Uhr og af det bornholmske Uhr, Steenstrup [...] udtalte sin store Glæde over mine Eventyr, som han »Gudskelov«, sagde han, »har Barnesind til at holde af«« (ib. 358). 22.4. skrev A iflg. Dagbøger en ny indbydelse til Ørsteds monument, dog uden at følge Collins opfordring. Istedet noterer han 5.5.: »Sendt Brev og Historien Oldefaer, oversat paa Engelsk af Frøken Raasløff til Hr Scudder« (ib. 364, j vf. BScudder 88).

Gennem sin kulturoptimisme og tro på fremskridtet i tilknytning til H.C.Ørsteds Gamle og nye Tider (optrykt i Aanden i Naturen (1850)) knytter eventyret sig bl.a. til Lykkens Kalosker (I 211ff) og Dryaden (V 69ff), omend A her ligesom i det sidstnævnte eventyr til fulde er klar over fremskridtets og teknikkens problemer.

136.8-12 nu er der saadan en Galop ... Hædersmand] måske en hentydning til Orla Lehmanns tale mod titel- og rangvæsenet i Landstinget 3.2.1870 under 2. behandling af lønningsloven, jvf. brev fra Edvard Collin til A 10.2.1870: »Vore moderne Lovgivere ere i denne Tid beskæftigede med [...] at afskaffe al Titel og Rang for Fremtiden. Vi, som have den, kunne faae Lov at beholde den, hvis vi vil, men der skal nu findes paa en anstændig Maade, paa hvilken man kan blive af med den« (BEC IV 137). - 19 Heidukker] lakajer. - Laugene flytte Skilt]se Stormen flytter Skilt (IV 220ff).

137.2 de danske Adelsmænd, der gav Bonden fri] se Gudfaders Billedbog (V 64.32ff). - 2-3 Danmarks Kronprinds ... Slavehandelen] kronprins Frederik (VI)s (1768-(1808-)1839) Forordning om Neger-Handelen 16.3.1792 var i realiteten dog kun et forbud mod indførsel af negre, ikke 357 mod handel med negre på De vestindiske Øer. - 9 skikkede] passede. - 14 disputere] diskutere. - 33 løber man paa] kommer man i konflikt med hinanden.

139.1f. Om A.s begejstring for fotografiet se EDB 26, MLE I 232, At være 220 f samt Det nye Aarhundredes Musa (IV 114.11 m. note). - 2 det Rare] det særlige. - 17 bryde] brække over. - 18 virke] udøve sit virke; sættes i søen.