Andersen, H. C. Lysene

Lysene

Lysene er trykt første gang på engelsk under titlen The Candles i Riverside Magazine, juli 1870 (se ill. s. 17), og udkom på dansk i oktober 1870 i Den nye Almanak for 1871, udg. af Mads Hansen og Anton Nielsen.

358

Iflg. Bemærkninger er Lysene »en lille Historie hentet fra Virkeligheden« (29). Eventyret kan føres helt tilbage til listen over »Eventyr som kunne skrives« (april-maj 1859), hvor der under bogstav F står: »Formlys og Spædelys« (ovf. s. XIII). Ideen blev dog først realiseret 11 år senere, da A efter en udenlandsrejse lånte familien Melchiors lejlighed på Højbro Plads 21 et par måneder og 27.3.1870 noterer i Dagbøger: »Skrevet Historien Lysene« (VIII 348). 29.3. skriver han så til Horace E.Scudder: »idag kan jeg give et nyt Eventyr skrevet for the riverside Magazine [...] Den digteriske Kilde, som saalænge jeg var ude, ikke havde noget Væld, fortæller nu Historie paa Historie, den først nedskrevne: Lysene vil jeg strax sende for at den snarest kan blive gjengivet og optaget i »Magazinet«« (BScudder 85, jvf. Dagbøger VIII 350). Og efter de sædvanlige oplæsninger for venner og bekendte fortæller Dagbøger 26.7.1870 med henblik på den danske udgave: »Brev til Mads Hansen, deri mit Portrætkort og Eventyret: Lysene« (VIII 400).

145.7 Spiddelys] tællelys der er støbt ved at en væge anbragt på et lysespid el. strikkepind gentagne gange dyppes i flydende tælle. - 9 Praas] tyndt tællelys; specielt tællelys hvor en meget lang væge dyppes en enkelt gang i tællen.

146.27 fornam] fornemmede. - 32-35 Vi skal ... Kartofler] et barndomsminde, jvf. brev fra moderen 14.7.1824: »Du veed, at jeg [...] aldrig har negtet Dig Noget, om det har været mig nok saa besværligt at skaffe tilveie. Og dengang kunde Du ogsaa let fornøies, da Du var tilfreds med nogle Kartofler« (BtA 19). Jvf. også Imp 58, hvor det dog er blevet til kastanjer. Se iøvrigt Kartoflerne (V 237). - 39 Og det nøs derpaa] iflg. folketroen betegner nyset et godt varsel, er tegn på at en udtalelse er rigtig o.1.

147.3-5 Du gode Gud ... Amen] gammel bordbøn.