Hauch, Carsten Poetiske Arbejder. - 1929

BEMÆRKNINGER.

Ved Tekstens Fastsættelse er følgende Fremgangsmaade fulgt: For »Søstrene paa Kinnekullen« danner Førsteudgaven af 1849 Grundlaget; Tvivlsspørgsmaal angaaende Teksten er afgjort ved at raadspørge Hauchs til Teatrets Brug foreliggende Manuskript (Det kgl. Bibliotek, Ny kgl. Samling 2514, 4°). For »Valdemar Atterdag« er Førsteudgaven i »Lyriske Digte og Romancer« 1861 lagt til Grund; saa godt som alle Tekstrettelser er foretaget efter Manuskriptet (Det kgl. Bibliotek; Collinske Manuskriptsamling 1944). Digtene er udvalgt efter de forskellige Samlinger, hvori de forekommer; den dér foreliggende, af Forfatteren selv godkendte, Form er valgt; der er ikke taget Hensyn til Digtenes Form i de Tidsskrifter eller Aviser, hvor de først er trykt. Det sidste Digt »Julesang« er aftrykt efter det i Italien udfærdigede Lejlighedstryk til Julefesten 1871, som stammer fra en Deltager, og som Kontorchef H. G. Olrik, i hvis Besiddelse det er, velvilligst har stillet til min Raadighed. Digtets mærkværdige Retskrivning, der skyldes Sætningen i et fremmed Land, er dog bragt i dansk Form. - Trykfejl og fejlagtig Interpunktion er rettet, overflødige Anførselstegn er slettede; iøvrigt er Udgavernes Stavemaade og Retskrivning fulgt. Liste over Tekstrettelser findes paa Bogens sidste Sider.