Hauch, Carsten Poetiske Arbejder. - 1929

SØSTRENE PAA KINNEKULLEN.

Værket er udgivet med en klar og god Indledning af Georg Christensen (Dansklærerforeningen, 3. Udg. 1927). Den er benyttet ved min Indledning. Sagnene om Bjærgfolk behandler H. F. Feilberg: Bjærgtagen 1910.

9

Hammerværkerne Mølleværker, hvor Metaller forarbejdes ved store Hamre, der drives ved Vandkraft.

Savbrug eller Savmølle; her skæres Tømmer ved Save, der sættes i Bevægelse af Vandet.

11

Strikkestige Rebstige.

16

vende det Lodne ud optræde barsk eller vred.

17

Courasi af fransk courage Mod. Formen her med forvansket Udtale; alm. hos Holberg.

det skal have gode Veie det ordner sig nok.

19

under Hænderne mellem Hænder. Efter tysk: unter den Händen.

24

som Konger ... bag en fattig Dragt maaske Gustav Vasa.

35

haspe Garn vinde det spundne Garn fra Tenen over paa Haspen.

37

aflægge Regnskab for ethvert utilbørligt Ord Matth. Kap. 12,36.

40

Bøigden norsk Form: Bygden, Egnen.

41

talt.. donnert til Her opfattet som Adv., egt. et Subst. Donner; tale haardt til, tordne el. dundre for én.

hevngjerrig grisk efter.

44

letfærdig her i gl. Bet. letsindig.

56

Gud være lovet, Axel! Nu behøve Replikken her er rimeligvis - som Georg Christensen formoder - en Erstatning for den Vekselsang mellem Johanna og Axel, der findes i »Lyriske Digte« 1854, S. 62, men ikke i Manuskriptet eller den trykte Udgave.

280

58

Jordens Ribbeen Jfr. Barlows Digt om Amerika i »Robert Fulton« S. 129. - Ogsaa Udtrykket Jordens Indvolde i »Søstrene« S. 31 genfindes her. (Jfr. S. 60).

Middelpunkt Midtpunkt.

Saa Livet boler med sin egen Død saa den levende, svimmel, af egen Drift styrter sig i Døden (Ordbog over det da. Sprog II, 959).

den avindsyge Dværg .... der ... vil qvæle personificerer de giftige Gasarter i Bjærgenes Indre, jfr. »St. Hansaften-Spil«, tredje Perspektivkassebillede.

59

Elementet At Elementerne drives af Kærlighed og Had var en alm. romantisk Anskuelse (andet Perspektivkassebillede).

vente som Naturen paa Forløsning Jfr. Pauli Brev til Romerne Kap. 8,22.

60

min Moders Jordens.

62

Bjerghule Scenen minder om »Aladdin« 3. Akt, hvor Lampens Aander bygger Paladset.

63

en Alf ... med sit strakte Glavind om Kometen, der fordum formentes at varsle Ulykker. Jfr. Oehl.s Digt »Den gamle Kiæmpe Cometes« og Hauch: Afhandlinger og æsth. Betragtninger. Ny Række 1869, S. 34.

64

Nattens Heste Jfr. Oehl.s Guldhornene (Hrymfaxe).

77

draget op saaledes af Hensyn til Verset = opdraget. Jfr. S. 89 fundet op.

78

og uden hvem selv Himmeriges Bolig Jfr. Slutn. af Lauras Sang i »Robert Fulton« S. 152.

81

det er koldt i Fjeldet, som i Visen der staaer det er Ulrikkas Vise, der er ment.

dumme Øine svage, glansløse Øjne (Ordbog over det da. Sprog, III, 1103).

87

Fjeldkongen lokked mig ikke helt korrekt, da Ulrikka selv ønskede at komme ind til Guldet.

88

denne Væv nu neutr. (Molbech anfører Neutrumsformen som brugt i daglig Tale = vidtløftig Snak).