Hauch, Carsten Uddrag fra En polsk Familie

Da Adalbert kom hiem, traadte Leontine og Alexandra ham venlig i Møde; den Sidste rakte ham Haanden og sagde: »Vi takke Dem for den Iver, hvormed De tog Dem af den blinde Sanger.« - »Hvor er han nu?« spurgte Adalbert. - »Han sidder fangen i den gamle Borg,« svarede Alexandra, »vi have forgieves bedet om at see ham, dog have de Mænd, der bragte ham did, fortalt os Alt.« - »Gid mine Bestræbelser for ham havde havt et heldigere Udfald.« - »Mod og Villie til sine Brødres Forsvar ere allerede en stor Skat i Siælen,« bemærkede Alexandra. - »Jeg især maa bede Dem om Tilgivelse,« sagde Leontine, »thi jeg troede, at De ikke brød Dem meer om Deres ulykkelige Landsmænd, end Casimir bryder sig derom.« - »Casimir elsker sit Land høiere, end du troer,« svarede Alexandra. - »Han elsker Intet af det, han burde elske,« gienmælede Leontine.