Hauch, Carsten En polsk Familie: 1-2. - 1926

NOTER

2

Tyrtæus græsk elegisk Digter, omkr. 650; hans Digte havde som Baggrund Spartas Kampe med Messenien. - den lesbiske Sanger Alkaios fra Mitylene paa Lesbos, omkr. 600, skrev politiske Digte, hvor han som Aristokrat angreb Folkepartiet. - Æschylus deltog i Perserkrigene; Tragedien »Perserne«, opført 472, skildrer Indtrykket i Susa af Søslaget ved Salamis. - Aristophanes omkr. 400; angriber f. Eks. i »Ridderne« Demokratiet og i »Skyerne« Sokrates, behandler altsaa aktuelle Emner. - Dante 1265-1321; i hans »Guddommelige Komedie« hentydes der til forskellige politiske Kampe i hans Samtid (florentinske Partistridigheder; 450 Kampene mellem Guelfer og Ghibelliner). - Shakspeare. Henrik den Ottende (1509-47), den berømte Despot, der var gift seks Gange, levede samtidig med Digteren, der har behandlet hans Historie i et Drama. - Reineke Fuchs et gammelt Dyre-epos, særlig bekendt i den nedertyske Form fra 1498; herhjemme oversat 1555 under Titlen »en Ræffue Bog«. Indeholder Hentydninger til kirkelige og politiske Forhold. Bearbejdet af Goethe 1793.

9

Szreniawafloden Biflod til Weichselen i det sydlige Polen i Nærheden af Krakau. Slagbom af tysk Schlagbaum; Bom for at kontrollere Færdselen. Hauch har i »En polsk Familie« en Del Tyskheder, f. Eks. 27 Pudermantel; 41 henbringe i Bet. tilbringe (ty. hinbringen), ogsaa 89, 256 og 447; 41 med Hensyn herpaa (ty. mit Rücksicht hierauf); 45 vinkede en Tiener jfr. 22 (ty. winken m. Dativ); 49 Lystvandring = Spadseretur; 55 viger vort Folk ingen 2 Steder; ty. weichen m. Dativ); 141 Himbær i Stedet for Hindbær; 176 besoldes = bestikkes (ty. besolden); 207 Svindel = Svimmelhed; 269 beskæret = beskaaret, tildelt (ty. beschert); 378 anstukken deraf = smittet deraf (ty. anstecken); 379 jeg har nu tabt alle mine Børn = mistet (ty. verloren); jfr. 392; 412 Opvarter = Oppasser (ty. Aufwärter); 443 Dunstkrone = Taagekrans. Foderskindshue. Foderskind = Pelsværk. Jfr. et gammelt ABC-Vers: »Af Zobler faaes det Foder-Skind - Hvori de Store svøbes ind«, og »Sanct Hansaften-Spil« (Oehl. Poet. Skr. v. Topsøe-Jensen I, 246). med den samme Myndighed, som selv en Hund, efter Shakspeare, skal besidde. Hentyder til et Sted i »King Lear«, som Hauch havde læst, kort før han blev Student, og som han følte sig dybt grebet af; det var, som han gennemlevede et forfærdeligt Eventyr, siger han selv (Minder fra min Barndom, S. 228-29). Stedet findes i IV Akt, Sc. 6 og lyder: 451 Lear ... Har du set en Bondehund gø ad en Stodder? Gloster: Ja, Herre. Lear: Og Fyren løbe for Køteren? Der kunde du se det store Billede af Myndigheden: en Hund der adlydes paa Embedsvegne (Udv. Værker, overs. af V. Østerberg 1901, Bd. II, 346).

13

General Diebitsch 1785-1831; berømt russsisk General; deltog i Felttogene mod Napoleon 1805-07, og i Krigen mod Tyrkiet 1828-29 paa en saa glimrende Maade, at han fik Tilnavnet Zabalkanskij (Balkans Overstiger). Da Polakkerne rejste sig, fik Diebitsch 1831 Anførselen over den russiske Hær, sejrede i Begyndelsen ved Grochow (jfr. S. 411) og Ostrolenka (jfr. S. 422), men døde kort Tid efter. I Hostrups »Genboerne« kan Løjtnant v. Buddinge under Omtalen af Bataillen ved Sehested ikke huske, om den berømte russiske Officer, der stod over for ham, var Diebitsch eller Sabalkanski (I Akt, Sc. 4; v. Buddinge aner ikke, at det er een og samme Person).

14

Gud straffe mig alm. jødisk Forsikring hos danske Forfattere; jfr. Jerusalems Skomager i »Genboerne« I Akt, Sc. 9.): »Det er Gud straffe mig sandt hvad jeg siger!« for sytten Aar siden ved Napoleons Tog til Rusland 1812. Anslag paa Anvisning paa; ikke mere brugeligt i denne Bet. (Ordbog over det da. Sprog I, 705).

15

beskaaren Mønters Værdi blev ofte i tidligere Tider forringet paa ulovlig Maade, idet de blev beskaaret eller beklippet *dolgoeO* der blev skaaret noget af Kanten af.

17

den sidste polske Konge, Stanislaus S. Poniatowski, polsk Konge 1764-95.

18

Constitutionen af tredie Mai 1791 vedtog de saakaldte »Patrioter« en ny polsk Forfatning, hvorved bl. a. liberum veto afskaffedes; det russiskvenlige Parti, Hetmanpartiet, dannede, for at værne den gl. Forfatning Konføderationen i Targowicz 1792, henvendte sig til Katharina den Anden, hvorefter Resultatet - efter en 452 forgæves tapper Kamp fra Polakkernes Side - blev Polens anden Deling 1793.

21

tre store Malerier Katharina den Anden 1762-96, Nicolaus den Første 1825-55; det tredje Billede, se S. 80.

28

phosphoriske ... Lys jfr. S. 145.

40

miste det ene Been jfr. Indledningen S. XV.

42

Lord Chesterfields Maneer 1694-1773, engl. Diplomat, Voltaires Ven; har i nogle Breve til sin Søn givet Vejledning i Livets forsk. Forhold, klogt og aandrigt.

46

iden gamle Fabel Buffon fortæller, at Æslet engang skulde dømme om, hvem der sang skønnest, Gøgen eller Nattergalen; den første blev foretrukket.

47

Sparlagensprækener = Gardinprækener; af Sparlagen = Sengeomhæng.

49

Petrus ... fornegtede Christus Matth. Kap. 26, 69-75.

50

Digtet den slaviske Tone er vel truffet; minder om Thor Langes Gendigtninger af slavisk Poesi.

52

en Ossian i Polen 1760 udgav Skotten Macpherson en Oversættelse, eller rettere en fri Bearbejdelse af nogle gamle skotske folkelige Digte, som han tilskrev Barden Ossian. De var i en meget følsom Tone og vakte i det sentimentale 18. Aarh. stor Begejstring; Blicher elskede disse Digte og oversatte dem 1807-09. (Jfr. Bl.s Saml. Skr., udg. af Sprog- og Litteraturselsk. Bd. I-II) I Goethes »Werther« hentydes der paa flere Steder til Ossian.

55

hiin gamle Konge, der ... var bunden til et Liig en udbredt Sagnforestilling, herhjemme knyttet til Valdemar Atterdag (se Kr. Nyrop, Toves Tryllering 1907).

59

Herkules efter Sagnet mødte Herakles paa en Korsvej to Kvinder, Dyden og Vellysten, der begge søgte at vinde ham; han valgte Dyden.

61

to Tusmørkefugle ... der kaldes Dødningehoveder en Slags Sommerfugle, Aftensværmere.

62

Russerne rykkede ind i Warschau 1794 eller maaske snarere 1813 efter Napoleons Nederlag«

75

en slig Daarlighed = Daarskab. (ogsaa S. 77).

80

Suvarow 1729-1800. Kæmpede flere Gange med Tyrkerne, 453 senere mod Polakkerne og 1799 mod Franskmændene i Italien.

83

lad kun mine Undergivne hade mig, naar de kun frygte og adlyde Bagved ligger det latinske Ord: Oderint, dum metuant, fra den romerske Tragiker Accius.

88

trykke en Vedbendekrands dybt ned over vore Pander Jfr. S. 234 omgiv din Pande med Vedbende. 90 Dianas Vogn Maanen.

93

Kantschu el. Kantschuk; kort, tyk Pisk, flettet af Læderremme.

100

den, der mishandler En af disse Smaa Variation af Mark. Kap. 9, 42.

102

Itilbade Guldkalven 2. Mos. Kap. 32, 8.

110

Digtet jfr. S. 218.

113

din Armida en Fe, der i Tassos »Befriede Jerusalem« ved sin Trolddom holder Korsridderen Rinaldo tilbage i sine fortryllende Haver; derefter alm. brugt om en forførerisk Kvinde.

116

Lilierne paa Marken Matth. Kap. 6, 28.

122

paa Linnées Maade Den bekendte svenske Botaniker 1707-78.

124

Der levede engang to Venner En lignende Historie fortælles i Hauchs Minder fra min Barndom S. 250.

128

en stor Steenørn en Kongeørn.

130

de Smuler, der falde fra den Riges Bord Lukas Kap. 16, 21.

132

Kosciuszko jfr. S. 171. K. 1746-1817, Polens berømte Frihedshelt, særlig bekendt fra Kampene mod Rusland 1794.

135

den hellige Stanislaus Polens Skytshelgen, levede 1030 -79 (jfr. S. 170).

139

Spindestuen Blichers Bindestue. Traaden løber 2. Udg. 1860 har Tenen, hvad der giver nok saa god Mening.

142

stirrede ned, hvor Søen syntes ham allerdybest Minder om Hauchs Barndomserindringer fra Malmanger (Minder fra min Barndom S. 109).

145

phosphoriske Lys jfr. S. 28.

146

Magus Troldmand. 454hvorfor Storken er berøvet Tunge Der findes i Folketroen forskellige Forklaringer heraf; i Skaane f. Eks. siges der, at Storken før Syndfloden har været Præst, men da den misbrugte Guds Ord, mistede den Tungen (Feilberg: Jysk Ordbog III, 591).

150

hvidklædte Aander, hvilke ... spandt Jfr. Digtene Pleiaderne ved Midnat, Trøst i Modgang, Et astrologisk Syn og Planternes Liv.

151

til hvilket Maal = i hvilken Hensigt, hvorfor. Boleslavs gamle Sværd Boleslaw I, den egt. Grundlægger af det polske Rige, død 1025.

152

Fordet bedste har Støvet intet Øie Støvet = Mennesket; jfr. Ewald Rungsteds Lyksaligheder: »See Støvet kan bære - Din Rigdom, Din Ære« og Grundtvigs Kirkeklokken: »kimed: Støv! oprejst er din Forsoner«. en heftig Begierlighed ... men de fandt Intet jfr. Oehlenschlägers Guldhornene.

160

den saakaldte Masur her Musikstykke til den polske Nationaldans Mazurka.

162

Ørnens Fangebuur Ørnen er Polens Vaabenmærke; jfr. S. 128 og 350. Jordens henvisnede Børn jfr. Digtet Bekjendelsen fra 1842.

165

den store Sobieski jfr. S. 171. Johan S., en af Polens berømteste Konger, 1674-96; undsatte 1683 Wien, der blev belejret af Tyrkerne.

166

Overtro læges bedst ved Overtro, ligesom Klapperslangens Bid ved dens knuste Legeme. Allerede i den klassiske Oldtid herskede den Forestilling, at Slangebid kunde helbredes, ved at man fangede en Slange, knuste den i Vand og lagde den paa Saaret (O. Bloch: Om Slangen, 1920, S. 390; jfr. S. 349 og S. 362). Buffon fortæller, at Negerne og Indianerne dræber Klapperslangen og af dens Fedt udvinder en Olie, der hjælper mod dens Bid (Hist. nat. des serpens, 1789, Bd. 2, S. 412 Note b).

169

den fri Republik jfr. S. 318 og 433. Ved Wienerkongressen oprettedes Republikken Krakau.

455

170

Afbildninger af Hænder og Fødder de saakaldte Votivgaver.

171

Joseph Poniatowski 1763-1813, Overfeltherre 1791, senere fransk Marskal. Moslems Islamtilhængere, Muhamedanere.

174

Satrapernes Luner Satrap var i Oldtiden Benævnelse paa en Statholder over en Provins i det gl. Perserrige.

177

Zamosc jfr. S. 202. En af Polens vigtigste Fæstninger, i Guvernementet Lublin.

179

Leonidas's Gierning den tapre Konge i Oldtidens Sparta, der med sin lille Skare forsvarede Passet Thermopylæ mod Perserne 480 f. K.

190

»Endnu er Polen ei forloren« Noch ist P. nicht verloren. Begyndelsesordene af Dombrowski-Marchen, der blev sunget af den polske Legion, som General D. 1796 dannede i Italien under Napoleon.

197

betalt sin Gemalinde med Keiserkronen Efter først at have levet i et ulykkeligt Ægteskab med en tysk Prinsesse, ægtede Storfyrsten senere den polske Grevinde Johanne Grudzinska; han maatte, for at opnaa Kejserens Samtykke dertil, opgive sin Arveret til Riget.

199

uhyre Lande i America Russernes Fremtrængen i Alaska.

201

i Pythagoras's Tid P. fra Samos, ca. 530, græsk Filosof, ansaa Tallet for Tilværelsens Grundprincip.

207

Svindel tysk = Svimmelhed (som de senere Udgaver har).

214

en gloende Molok Guddom hos Fønikerne, Symbol for den ødelæggende Ild.

221

to ... Terzeroler en Slags Pistoler.

226

Lotusplanterne paa Ulysses's Staldbrødre Lotofagerne er et Folk, der omtales i Odysseen (IX Sang). De gav nogle af Odysseus' Folk af Lotostræets Frugt med den Følge, at de ikke vilde sejle videre, saa Odysseus med Magt maatte føre dem til ned til Skibene.

233

hidsige Spiser i den gl. Bet. hidsende.

247

de to Sacramenter Nadveren og den sidste Olie. Regnskab for hvert unyttigt Ord efter Matth. Kap. 12, 36.

456

248

Maria ... du klareste blandt de Stierner minder om den gl. Hymne Ave, maria stella. Digtet jfr. S. 306.

250

blege Larver spøgelsesagtige Aander, Masker (tysk).

255

levede i Verden *dolgoeO* i den verdslige Verden (Seklet). fire Aar før dens Indtagelse af Suwarow S. indtog 1794 Praga og anrettede dér et frygteligt Blodbad. Pater Vincent er altsaa født 1790, samme Aar som Hauch. en vidtløftig Slægtning langt ude beslægtet, fjærn.

260

en blodrød Valmue, fra hvis Bæger en søvndyssende Dug neddrypper Valmuerne indeholder bedøvende Stoffer (Opium); jfr. Valdemars anden Sang i Valdemar Atterdag 1861: »Den største Ros, som Verden kan opfinde, - Jeg bytter gjerne for en Valmukrands« *dolgoeO* for Forglemmelsen.

268

den nederlandske Skole den hollandske Skole i det 17. Aarh. dyrkede særlig Gengivelsen af Naturen og Hverdagslivet. Jfr. H. C. Andersens Digt Studie efter Naturen (Solen skinner i Naboens Gaard) med Motto af Goethe: »Fände sich ein Niederländer hier - Er nähme wahrlich gleich Qvartier«.

269

paa frisk Gierning de senere Udg.: paa fersk G. (Ordbog over det da. Sprog VI, 51).

271

Milton 1608-74, engl. Digter, Forf. af »Paradise lost«; Klopstock 1724-1803, ty. Digter, Forf. af »Messias«, to berømte religiøse Digte; Herder 1744-1803, ty. Kritiker og Digter; Spener og Franke er Pietismens Grundlæggere i Tyskland; Jung (de senere Udg. Jung Stilling) en af Goethes Ungdomsvenner † 1817, særlig bekendt ved sine Memoirer; Luthers Bibeloversættelse udkom 1534.

273

den forkastede Steen ... skal blive Hovedhiørnestenen Matth. Kap. 21, 42.

282

solfeggiere synge et Tonestykke med Tonernes Navn.

294

den Krig, der truede ... Preussens Hæder Preussens Krig mod Napoleon 1806, hvor Halvdelen af Riget gik tabt. 1807 blev Danzig belejret og indtaget af Franskmændene, og ved Freden i Tilsit Juli 1807 gjort 457 til en Fristat under fransk Beskyttelse. 1813 blev Danzig belejret for anden Gang (jfr. S. 305) og 1814 kom Byen atter under Preussen som før.

295

Poniatowski ... ind i Gallizien i den fr.-østrigske Krig 1809 erobrede P. Krakau.

299

en Reise til Tydskland jfr. S. 294.

301

Kapiteloverskriften jfr. S. 170, hvor den omvendte Sætning benyttes.

307

Asphodelos, Plante af Liljefamilien; den omtales som voksende paa Underverdenens Enge (Odyss. XI, 539).

318

den hellige Dominici Kloster et Dominikanerkloster; opkaldt efter den spanske Munk Domingo, Ordenens Stifter. Jfr. S. 334.

323

den store Nattevandrer de senere Udg.: Nattevandrerske = Maanen.

324

Julirevolutionen 1830.

329

Om I førte mig op paa vort høieste Bierg. Efterklang af Matth. Kap. 4, Jesus fristes af Djævelen.

331

utidige Foster ufuldbaarne F. »Ils sont o. s. v. »De er Frihedens fortabte Børn«.

333

føre ham paa Zobeljagt Eufemisme: føre ham til Sibirien. Philisterne over Samson Dommernes Bog Kap. 16, 21.

341

en kulsort Slæde Situationen minder om Digtet Kanefarten; jfr. Indledningen S. XIII.

345

en Actæon i Haabet Jægeren A. havde set Diana, mens hun badede sig; han blev til Straf forvandlet til en Hjort, og hans egne Hunde sønderrev ham. - Jfr. Heibergs Digt »Herligt, en Sommernat«.

348

Dabrowskis Kæmperøst 1755-1818, polsk General, til hvem Dombrowski-Marchen blev komponeret (jfr. S. 190).

364

David imod Philisterne den første Samuels Bog Kap. 18, 27.

365

Clericus clericum non decimat »den ene Gejstlige tager ikke Tiende af den anden«.

370

reddede jeg en Qvinde af Weichselen minder om Hauchs Redning af et Fruentimmer fra Ulkegaden, jfr. Indledningen S. XIV.

458

372

den ny Borgerkonge Ludvig Filip 1830-48.

376

Te Deum en lat. Hymne, der - med Urette - tilskrives den hellige Ambrosius; den begynder: Te deum laudamus (vor Salmebog Nr. 2: O store Gud, vi love dig).

407

Krigsbegivenheder. I Stedet for enkelte Noter til det følgende, gives der her en Oversigt over den polske Rejsning. 1815, ved Wienerkongressen, oprettedes Kongeriget Polen, der stod under Rusland og styredes af en Statholder, Storfyrst Constantin. Der var almindelig Misfornøjelse med det russiske Herredømme, og under Indtrykket af Julirevolutionen kom det 1830 til aaben Opstand. Storfyrstens Palads blev stormet den 29. November, og General Chlopicki udnævntes til Diktator. Over for Russernes Krav om fuldstændig Underkastelse erklærede en Rigsdag Huset Romanow for afsat. I Febr. 1831 rykker Russerne under Diebitsch ind i Polen (her forekommer en lille Skærmydsel ved Liewiec), Polakkerne har i Begyndelsen Fremgang, idet General Dwernicki vinder en glimrende Sejr ved Stoczek (14. Febr.), og General Skrzynecki ved Dobre (17. Febr.); i de følgende Dages Kampe udmærker særlig 4de Regiment sig. Derimod besejres de den 25. Febr. ved Grochow efter en tapper Modstand, men endnu formaar de at hævde sig i Kampe ved Wawr og Dembe (31. Marts). Dog kommer Omslaget snart; dette skyldes ikke alene Russernes overlegne Hærmasser, men ogsaa den indbyrdes Uenighed, der lammer Polakkernes Handlekraft. De forsøgte under General Dwernicki at vække Oprør i Wolhynien, men han maatte, trængt af Russerne, trække sig ind i Galizien, hvor han blev afvæbnet; den 26. Maj vinder Russerne en stor Sejr ved Ostrolenka; Uenigheden tiltager, Skrzynecki afsættes, Malakowski faar en Tid Overbefalingen, da »Rænkesmeden« Krukowiecki bliver Diktator; bl. de øvrige Generaler omtales Ramorino (som Hauch fejlagtigt kalder Romarino), der mest gik efter sine egne Indskydelser og bl. a. gik bort fra Warschau i Stedet for at blive der og beskytte 459 den. Russernes nye General Paskiewicz besluttede derfor at storme Warschau; Stormen begyndte den 6. September om Morgenen ved Wola, hvor man mindst ventede det; forgæves førte den polske Artillerigeneral Bem Forstærkning til, Wola faldt. Den næste Dag fortsattes Stormen (Side 431), og den 8. Sept. om Morgenen rykker Russerne ind i Warschau. »Warschau ligger for Eders Fødder«, skrev Paskiewicz til Kejseren. Polakkerne tog nu deres Tilflugt til Fæstningen Modlin, og Ramorino trækker sig ned mod Syd, mod Galizien, hvor han afvæbnes paa østrigsk Grund ligesom Rozyki, medens Resten af den polske Hær afvæbnes af Prøjserne, og i Oktober overgives Fæstningerne Modlin og Zamosc, hvorefter Opstanden er knust.

417

Ormen paa Marken efter 1. Mos. Kap. 3. 1. I den nuv. Bibelovers. staar »Slangen«, i Chr. III's Bibel: »Hugormen«.

425

den engelske Hosebaandsorden bæres under venstre Knæled.

433

Arbejder i Viingaarden Matth. Kap. 20.

442

»Es blies o. s. v.« Efter en Folkevise Die schwarzbraune Hexe i Des Knaben Wunderhorn (I, 2. Aufl. 1819, S. 34); første Strofe lyder:

Es blies ein Jäger wohl in sein Horn,
Wohl in sein Horn,
Und alles was er blies das war verlorn.
Hop sa sa sa,
Dra ra ra ra,
Und alles was er blies das war verlorn.

444

ikke ødelagt Philisterne jfr. S. 333. Dommernes Bog Kap. 16, 30.

446

Regnskab for sine Gierninger *dolgoeO* Ugerninger (Ordbog over det da. Sprog VI, 903).

460