Grundtvig, N. F. S.

Tekstgrundlaget for dette Bind er Førsteudgaven af N. F. S. Grundtvigs Sang-Værk til den Danske Kirke , 1837, hvis Stavemaade og Tegnsætning er fulgt.

Side 14 . I Vers 37 er Førsteudgavens | Mørke | her rettet til | Størke | i Overensstemmelse med tidligere Tryk og med Grundtvigs Renskrift til Udgaven 1837.

Side 387 . I Fodnoten er Førsteudgavens urigtige Angivelse | No. 16 | som formentlig Trykfejl her rettet til | No. 76 |.

Derudover er som Trykfejl kun rettet meningsløse Ord med Bogstaver i forkert Antal eller Rækkefølge. I Registrets Tekst er intet rettet.

Side 95 . No. 29 Vers 2, hvis Linier oprindelig var sat fejlagtigt men ved Omtryk af et Blad ændredes allerede i Udgaven 1837, er her gengivet i den rettede Form.

Side 414 . I No. 202 Vers 1 mangler Førsteudgaven fjerde Linie | Som arved Hyrdernes Kaar |.

Side 505 . I No. 269 Vers 12 mangler Førsteudgaven Ordet | svar |. Det manglende er her i begge Tilfælde indsat efter Grundtvigs Renskrift til Udgaven 1837.

Registrets Nummerangivelser og Versenes Nummertal fandtes ikke i Udgaven 1837; de er vedføjet her med Henblik paa Brugen af et senere Binds Variantsamling.