Grundtvig, N. F. S. Sang-Værk til den danske Kirke. - 1944

REGISTER

388. Aand over Aander kom ned fra det Høie 653
116. Af Høiheden oprundet er 271
313. Aften rød giør Morgen sød 575
205. Al den ganske Christenhed 421
204. Alle Christne Fødselsdag 418
171. Alle Christne sig fryde nu 364
179. Alle Ting er underlige 374
397. Almindelig er Christi Kirke 668
174. Alt hvad Fornuften overgaaer 368
296. Al Verdens Synd er sonet ud 544
248. Al Verden under Død og Dom 479
308. Anden Gang opstod i Aanden 567

149. Bethlehem Ephrata 332
153. Bethlehem i Juda-Egne 335
333. Bisper og Præster som axled ved Daaben 598
71. Bladet fra Munden 166
132. Blomstre som en Rosengaard 300
320. Bort Verden af mit Sind og Øie 582
258. Bort Verden med din Glæde 488
98. Bryd ud min Sjæl med Tak og siig 238
195. Bøi dig for din Konge Sjæl 402
88. Børne-Lærdoms Parter fem 207

39. Christendom i Verdens Mund 115
350. Christi Kirke lydt du kvæde 616
105. Christi Kirkes Alderdom 250
38. Christne med Skiel 114
286. Christ stod op af Døde 530
37. Christus er vores med Ham har vi Alt 112
285. Christus fuldstrag 530
342. Christus kom tilbage 606
260. Christus vor Gjenløser blid 490

203. Dagene stækkes og mørkne i Nord 415
344. Dag med Ære Dag med Ynde 607
239. Dag uden Mage 465
307. Daniel i Løver-Kulen 566
186. Davids faldefærdig Hytte 387
271. Den bittre Død Dig trængde 508
135. Den første Dag paa Jorden 305
6. Den hellige Kirkes skiønne Navn 44
321. Den Helt som knuste Dødens Magt 583
134. Denne er Dagen som Herren har gjort 304
16. Den signede Dag som vi nu seer 67
184. Den yndigste Rose er fundet 384
194. Der kneiser et Træ paa Norges Fjeld 398
2. Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land 37
102. Der stander et Træ i vor Guds Paradis 242
51. Der var en Kæmpe stor og stærk 134
323. Det er fuldbragt til Himmels foer 585
269. Det hellige Kors vor Herre Han bar 505
193. Det kimer nu til Julefest 395
127. Det lakker nu ad Aften brat 293
29. Det Ord som bestaaer 95
57. Dig rumme ei Himle 144
69. Din Aand o Gud har ført dit Ord 165
66. Din Kirkemark o Gud 158
380. Drag ind ad disse Porte 641
319. Drag Jesus mig 581
360. Du som gaaer ud fra den levende Gud 625
305. Du som i Paaskedagningen 562
122. Du Tøile paa Folerne vilde 285
96. Dækker Gud nu Bord i Ørken 235
303. Dødninggud er ei vor Drot 557

679

351. Eenlighed er ei det bedste 617
221. Engelen som Lynet . 445
311. Engel hvor jeg har dig kiær 571
159. Engleherolder hør du dem 347
338. Engle i Skare 604
49. Enhver som troer og bliver døbt 132
146. En Sædemand gik ud at saae 326
167. En sød og salig Klang . 358
270. En Ædelsten er rosenrød 506
54. Er Aand kun Luft er Ord kun Lyd 138
25. Er det mueligt er det sandt . 87
70. Er du skriftklog paa Guds Rige 166
396. Er som Faar vi uden Hyrde 665
163. Et Barn er født i Bethlehem 353
198. Et Drømmesyn for Hedninger 406
165. Et lidet Barn saa lystelig 357

85. Fader Søn og Helligaand 201
92. Fadervor er Herrens Bøn 223
90. Fadervor i Himmerig 213
329. Fat Mod du Jord vær frisk og glad 592
131. Foragter ei de ringe Dage 298
17. For al den Deel som Gud har gjort 69
256. For Alle slagtet er Guds Lam 485
214. For at dømme Verdens Dommer 436
215. For den soleklare Gud 437
246. For den store Fattigdom 477
359. Fordum Alt var tomt og øde 624
335. Fordum sønneløs og gold 600
150. Forudsigelsen 332
375. Forventningsfulde Sjæle 636
389. Fra Himlen Herrens Aand nedfoer 654
160. Fra Himlen høit kom jeg nu her 348
162. Fra Himlen kom en Engel klar . 352
154. Fra Solens Vugge til Solens Grav 339
353. Frelser under aaben Sky 620
82. Fryd dig du Christi Brud 195
176. Fryd dig ved Guds Behag 371
222. Frydelig Himmel og Jord 446
199. Frygter ikke thi Fryd jeg bringer 410
43. Frygt mit Barn den sande Gud 123
247. Følger med til Urtegaarden 478

274. Gak under Jesu Kors at staae 511
238. Gamle Surdei ud af Huset 463
233. Gienlyd du ny Jerusalem 457
65. Giv Himlen nu din Stemme 156
62. Giv mig Gud en Psalmetunge 152
202. Glædelig Fest, glædelig Fest 414
164. Glæden hun er født i Dag 354
304. Guddommelige Tvillinger 560
378. Gudfaders runde milde Haand 638
374. Gudfaders Søn gik hjem til Sit 636
327. Gudfader udsendte sit Naadens Ord 589
86. Gudhelligaand i Tro os lær 204
356. Gudhelligaand o kom 622
112. Gudhelligaand opfyld med Lyst 264
284. Guds Engel sidder paa Gravens Bredd 529
200. Guds Engle sang i Stjernetal 411
Guds Fred hvor I bygge 13
381. Guds Huus med Livets Ord 644
3. Guds Kirke er vor Klippeborg 38
67. Guds Naadesoels Aarvaagenhed 161
80. Guds Ord blev aldrig bundet 184
81. Gud taler saa det skeer 188
363. Gyldenaaret hør det runger 628

254. Halleluja for Lysets Drot 483
301. Har Sorg og Frygt mit Lys udslukt 554
157. Hedenskabets Frelsermand 343
148. Hedenskabets Galilæer 329
151. Held den Mand som frygter Gud 333
364. Helgen her og Helgen hisset 629
358. Helligaand med Velbehag 624
357. Helligaand vor Sorg Du slukke 623
229. Helten som os hjalp af Nød 451
7. Her er Guds Huus og Himlens Dør 46
361. Herlige Ting er talt om dig 627
144. Herre Gud hvor agtes ringe 323
100. Herre hvor skal vi gaae hen 238
219. Herren af Søvne opvaagned opsprang 443
23. Herren Han har besøgt sit Folk 81
32. Herren Han sagde til Herre min 98
138. Herrens Dag paa Aandens Sprog 312
298. Herren sig hæver . 549
368. Herren strækker ud sin Arm 632
53. Herrens Røst er over Vandet 138
223. Herrens Veninder 446
334. Herre vi elske dit Straalepalads 599
232. Hil Dig Frelser og Forsoner 455
230. Hil Dig vor Fane . 452
120. Himlene Herre fortælle din Ære 282
331. Himlene Talsmand fortælle din Ære 596
245. Himmelfarten saae i Løn 475
340. Himmelske Brudgom ak jeg var i Senge 605
268. Hjelp Gud at jeg nu kunde 503
325. Hos Gud før Verdens Grund blev lagt 586
26. Hos Herren paa det Høie 88
84. Hvad forklarer Rigets Gaade . 199
34. Hvad har Kirken her tilbage 100
183. Hvad maa mit Hjerte sige 383
79. Hvad nytter den Raaben . 180
341. Hvad skal den unyttige Tjener med Pundet 605
276. Hvem seer jeg hist som Lammet gaae 515
227. Hvi er dine Klæder saa røde 449
330. Hvilende paa mig er Guds Aand 594
42. Hvo kan troe som ei har hørt 120
28. Hvor deilig skal Guds Kirke staae 93
10. Hvor er dog din Naade 52
291. Hvor er dog Paaske sød og blid 537
282. Hvor er nu de gamle Stier 524
61. Hyggelig rolig 150
103. Hyrder som paa Marken her 244
124. Høiere end Huus og Hald 290
240. Høitidsdagen Høihedsgangen 468
191. Høit udi Gudernes hvælvede Sal 392
292. Hører I som græde 538
188. Hører I Tyrannen byder 389
272. Hører til I høie Himle 508
300. Hørt det har jeg Han opstod 553
217. Hør vor Helligaftens Bøn 440

56. I Begyndelsen var Ordet 143
371. I Dag med Haand og Mund til Giæst 634
266. Idag opstod den Herre Christ 501
218. Idag sukker Helved og klager 441
206. I de gyldne Himmelsale 423
182. I denne søde Juletid 380
339. I dine Helgenes straalende Kiæde 604
287. I Døden Jesus blunded 531
263. I Dødens Baand vor Frelser laae 497
143. I eder selv paaminde 322
306. I Graven laae den Herre Christ 565
121. I Herrens Huus det toner 283
72. I Jesu Navn 168
243. I Kveld blev der banket paa Helvedes Dør 471
262. Ind i Haven Jesus gik 494
281. I Verden mon være de Sygdomme to 521
8. I Vittenberg i Sachsenland 48
87. I vor Herres Jesu Navn 205

1. Jeg er saa underfuld en Magt 33
196. Jeg som et Barn mig glæde vil 403
101. Jeg veed et evigt Himmerig 241
137. Jeg veed et lille Himmerig 309
99. Jesus Christ Du gav mig Livet 238
384. Jesus Christus har afvendt 648
324. Jesus Christ vi offre Dig 586
261. Jesus dine dybe Vunder . 492
48. Jesus Dødens Overvinder 128
35. Jesus hvor er Du dog henne 106
280. Jesus i din Død er Livet 520
295. Jesus lever Graven brast 544
141. Jesus Moses og Elias 316

106. Kan gamle Folk gienfødes 251
95. Kiender du Bordet 234
22. Kirken det er et gammelt Huus 79
19. Kirken er som Himmerige 74
348. Kiærligheds og Sandheds Aand 612
225. Klapper i Haand alle Folkefærd 447
390. Klar op du Sky paa Øienbryn 655
387. Klar op mit Hjerte Sjæl og Sind 651
104. Klynke og klage 249
385. Kom Gudfaders Aand fuldgod 649
367. Kom Helligaand med Skabermagt 632
27. Kom lader os bygge 90
220. Kom lad os tømme et Bæger paany 444
52. Kom med til Jordans Flod 136
76. Kommer hid kun med de Smaa 176
244. Kommer Sjæle dyrekiøbte 474
347. Kom o Helligaand kom brat 611
345. Kom skab os om Gudhelligaand 609
83. Kong Christus den Første regierer endnu 196
312. Korsets hvide Seiersfane 572
147. Kronprinds i Himlen og Konge paa Jorden 327
249. Kun faa var Paradisets Dage 479
337. Kvinden saae din Frugt var skiøn 602
242. Kæmpeskridt som ingen Anden 470

166. Lad det klinge sødt i Sky 357
228. Lad vaie høit vort Kongeflag 450
328. Libanons de høie Cedre 590
297. Lilje guul hvad vil du her 545
161. Lovet være Du Jesus Christ 351
318. Lov og Tak og evig Ære 580
64. Lovsynger Herren min Mund og mit Indre 155
172. Luk op dit Borgeled 364
299. Lyse Morgen er oprunden 552
139. Lyset og Livet er Tvillinger bolde 313
173. Maria hun var en Jomfru skiær 367
115. Med høi og festlig Jubelklang 269
110. Med os det har slet ingen Nød 262
211. Med sin Alabasterkrukke 433
224. Menneske-Bolig 447
78. Menneskens Søn og Troens Aand 179
152. Mens i Krybben spæd du laae 334
36. Mig rinder i Hu et lystigt Ord 109
372. Mindes vi en fuldtro Ven 634
322. Min Harpe jeg til Sang om Bjerget stemmer 584
113. Min Mund og mit Hjerte 264
317. Min Sjæl og Aand opsving du dig 579
180. Min Soel min Lyst og Glæde 377

277. Naglet til et Kors paa Jorden 517
251. Navnet over alle Navne 481
201. Nazareth og Bethlehem 412
30. Nu bede vi den Helligaand 95
189. Nu Bod vi fik for Synd og Død 390
257. Nu fryde sig hver christen Mand 486
170. Nu glæder eder Adams Børn tilsammen 363
264. Nu kom det rette Paaskelam 499
175. Nu kom her Bud fra Englechor 369
21. Nu lader os sjunge en Vise 76
386. Nu nærmer sig vor Pindsefest 650
377. Nu syng for Herren Psalmer ny 638

259. O Du Guds Lam 490
207. O Gud min Gud og Fader 425
11. O havde jeg Vinger og var jeg en Fugl 56
279. O Held os at vi kiende Dig 520
379. O Helligaand som Pindsedag 639
109. O Helt allerbedst 260
294. O Helt som undertvang al Død 542
373. O himmelske Udsigt fra Kirkebjerg 635
275. O hjertenskiære Jesus Christ 513
169. O Jesus Christ som Manddom reen 362
68. O Jesus Præst i Evighed 163
190. O Jesus vor Forsoner 391
50. O kiender Du Daaben 133
290. O kiæreste Sjæl op at vaage 536
369. O lad din Aand nu med os være 632
192. Op alle Christne stemmer i 393
178. Op Hjerte op med fyrig Tro 372
128. Ophold os Herre ved dit Ord 295
18. Oprundet er vor Jubelfest 72
288. Op Sjæl bryd Søvnen af 532
226. Optaget er i Herlighed 448
181. Op thi Dagen nu frembryder 379
208. Op til Jerusalem vi gaae 429
55. Ordet var fra Arildstid 140
236. O saligt dog det Øienpar 461
14. O store Gud vi love Dig 63
383. O Storværk skiønt af Herrens Haand 647
108. O søde Gud din Kiærlighed 257
283. Over Krybben Korset svæver 529

349. Paa Jerusalem det ny 614
235. Paaskelammet fra Urtegaarden 460
394. Paaskesoel med Pindseluer 662
234. Paaske vi holde 458
63. Paradisgaard og Folkevang 154

253. Reis Dig alle Drotters Drot 483
400. Reis op dit Hoved al Christenhed 672
252. Ruller Engle Stenen bort 482

265. Salighedens Morgenrøde 499
343. Samtlig her vi helligholde 606
158. Sanddru og fredegod 344
365. Seierkirkens Høvding bold 630
314. Seierrig opstanden 577
332. Sidder rolig i Jerusalem 597
77. Siig kun et Ord 177
354. Sin Eenbaarne Gud har givet 621
395. Sjunger alle Fugle sjunger 664
212. Skiændige Judas som fandt det uhyre 435
97. Smuler under Herrens Bord 236
140. Soel gaaer ned i Vesterhav 315
273. Solen vel i sorte Klæder 510
289. Som den gyldne Soel frembryder 534
4. Som den gyldne Soel udbryder 40
31. Som Foraarssolen mild og blid 96
59. Som Hjertet slaaer i Glædens Stund 148
130. Som Hjorten med Tørst befangen 295
114. Som Høieloftssale 266
58. Som Hønen klukker mindelig 147
187. Stat op bliv klar i Soel oprunden 388
209. Stat op i Gry min Gud stat op 430
33. Stene for mig raabe skal 99
12. Stille stille Zions Døttre smaa 58
156. Stjernernes Skaber og Himmelens Drot 342
117. Stolkongen over Himlens Hær 273
241. Stolkonning i al Evighed 469
398. Syndernes Forladelse 669
376. Synger Himmel Jord og Hav 637
119. Syng Guds-Folk med Hjertens Glæde 280
250. Syng høit min Sjæl om Jesu Død 480
177. Søde Jesus Davids Rod 372
126. Søde Jesus vi er her 293
213. Søn var Judas af de Øgleunger 436
136. Søndag er vor Herres Dag 306
133. Søndagmorgen fra de Døde 303
155. Sønnen af Guds Faderhjerte 340
401. Sørger ei for dem der sove 674

302. Tag det sorte Kors fra Graven 555
355. Takker den Herre som Sorgen omvendte 621
393. Talsmand som paa Jorderige 660
346. Tider skifte atter kom 610
216. Tie alt Kiød for Aasyn Hans 439
47. Til Helvede vor Drot nedfoer 127
267. Til Himmels foer den Ærens Drot 502
316. Til Himmels foer som Gud og Mand 578
93. Til klart Guds Ansigt vi skal see 228
336. Til vor Forsamlings Paulun 601
293. Triumf, Triumf, vor Soel er nu oprunden 541
111. Trods den beseiglede Steen 263
60. Trods Længselens Smerte 148
210. Troende Sjæle 432
15. Tusind Aar stod Christi Kirke 65
362. Tusinde Hvirvler paa Tromme vi slaae 627
41. Tvang til Tro er Snak i Taaget 118
13. Tør end Nogen ihukomme 60

231. Under Korset stod med Smerte 453

118. Vaagner op I Folk som sove 276
125. Vaagn op du Helgenkiæde 292
309. Vaar i Guds Rige velkommen paany 570
326. Vai nu Dannebrog paa Vove 587
24. Var I ikke Galilæer 84
399. Var Vandet alene 670
9. Ved Babylons Floder 50
123. Ved Kundskabstræet uretviis 287
142. Ved Sæden som den falder 320
392. Velkommen Aand fra Himmelen 659
197. Velkommen igien Guds Engle smaa 405
5. Velmødt I Christne fromme . 42
91. Venner lad os ihukomme 216
40. Verden er som Man den tager 116
237. Verdens Igienfødelse 462
94. Vil du Kirkens Spir forgylde 231
145. Vingaardsrygt og Agerdyrkning 325
352. Virkeligt det nu er blevet 618
129. Vi samles for dit Aasyn her 295
391. Vi stole paa den Helligaand 658
45. Vi troe paa Gud-Fader 125
46. Vi troe som vi ved Daaben svoer 126
107. Vor Alderdomstiøst og Støttestav 254
89. Vor Fader god i Himmerig 212
255. Vor Frelser opstod fra de Døde 484
370. Vor Frelser ved dit Naadebord 633
366. Vor Gud som Moderfugl i Lund 631
382. Vor Herre kom til Jordans Flod 645
75. Vor Herres Røst 175
74. Vor Herres Røst er Kirkens Aand . 172
185. Vor Jesus kan ei noget Herberg finde 386
44. Vor Kirkedør vel lukkes op 124
73. Vort Løsen er vor Tro og Daab 169
310. Vuggens Engel kom til Jord 571
20. Vær trøstig Zion Jesu Brud 75

315. Ypperlig Høitid med aandelig Glæde 577
168. Ære og Priis og Dyd 359
278. Ømme Taarer Hjertetoner 519