Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MARIE MIN TROLOVEDE

I Sommeren 1851 blev Grundtvig forlovet med Ane Marie Elise Toft, født Carlsen, der efter sin første Mand Harald Toft ejede Rønnebæksholm ved Næstved. Hun var født den 4. August 1813 og var en højt begavet Kvinde, der mere end Grundtvigs første Hustru var i Stand til at følge ham i alle Aandens Egne. Den 24. Oktober 1851 blev de gift. Den 15. Maj 1854 fødte hun Sønnen Frederik Lange Grundtvig. Men den 9. Juli samme Aar døde hun paa Rønnebæksholm. Grundtvigs korte Samliv med »Fru Marie« blev en forunderlig Eftersommer med en Kærlighedsglød, der bragte alle Livets røde Roser til at blomstre for den gamle Præsteskjald. En lang Række utrykte Digte bærer endnu Vidne derom. Her skal meddeles to Digte, som Grundtvig skrev »til Marie«, paa hendes Fødselsdag den 4. August 1851, og som tidligere har været trykte i Poetiske Skrifter, Syvende Del, Side 471-75, et Digt: Til mine kiære Børn (25de September 1851), trykt sammesteds S. 491-93, fire Digte, skrevne efter Fru Maries Død og offentliggjorte i Dansk Kirketidende og i Ugebladet »Dannebrog«, og et Prosastykke om »Fru Maries Bautasteen« i »Dannebrog«.