Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RIGSDAGSTALER 1866

Grundtvig sluttede sin Tale med at paapege en formentlig Mislighed i Grundlovsforslagets første Paragraf, angaaende Arvefølgen. Han foreslog første Behandling standset og Sagen henvist til et Udvalgs Prøvelse. Da dette blev forkastet med 30 Stemmer mod 20, stillede han til anden Behandling en Række Ændringsforslag, der ligeledes alle blev forkastede.