Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF DANSKEREN IV

Naar jeg nu bag efter seer frem og tilbage over Norges-Reisen og min Deeltagelse deri, da undrer det mig, at jeg enten slet ikke, eller dog vist kun meget flygtig berørde Treaars-Kampen hernede og Norges ligesaa hjertelige, som ærefulde Deeltagelse deri, der med Løvenskjolds, Ryes, Sleppegrels og Helgesens Navne vil være uforglemmelig og kan urnuelig enten i Danmark elier Norge blive ufrugtbar, og det maa falde mig saameget underligere, som min »Hilsen til Norge«- viser, det stod mig levende for Øie, medens Normændenes høirøstede Lovprisning af Danmarks Mod og Daad ligefrem udæskede mig, og jeg desuden var lykkelig nok til selv at have to Sønner blandt de fem danske Ungersvende, der, paa Danehærens Vegne, modtog »Klippe-Karlenes« høitidelige Lykønskning. Min urimelige Stumhed i denne Henseende kan jeg da kun forklare mig af den Særhed, Nordens Aand har tilfælles med alle Aander, at sige ikke hvad Taleren og Tilhørerne, men hvad han selv helst vil og finder tjenligt, og naar jeg nu i Tausheden 311 saavelsom i Talen seer »gjort Gierning, der Ikke staaer til Ændring«, da synes mig ogsaa, jeg allerede kan skimte Grunden, hvi Nordens Aand vel vilde have de norske Talere til høirøstet at kundgiøre Norges inderlige Deltagelse i Danmarks og derved i hele vort Nordens Kamp paa Liv og Død med de vildfremmede, med Vildtyskerne, men vilde ikke have de danske Talere og navnlig ikke mig til at røre synderlig ved denne vel mellem Fjeldene saare velklingende, men dog lidt skrøbelige og i manges end ugiennemborede Øren skurrende Streng. Da der nu heller ikke kunde være mindste Tvivl om at jo vi Danskere, og navnlig at N. F. S. Grundtvig heller end gierne hørde Danehærens og Dansker-Folkets Roes gienlyde netop fra de norske Fjelde, og ret inderlig glædede sig ved at kunne dele den med Norges Helte og Storthingsmænd, saa tvivler jeg ingenlunde paa at jo Aanden, Nordens Aand, har været klogere end jeg, og det glæder mig nu dobbelt med Aandens Minde ligesom at have foregrebet Munden i Vise-Verset: