Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KIÆRMINDER til Kong Frederik den Sjettes Krands

At nu denne levende Fritalenheds, hjemmegjorte Bonderaadsog folkelige Oplysnings-Tid vilde gestalte sig i Danmark ikkeblot roligere og mildere, men ogsaa ægtere og ædlere end andensteds, det var nu vist nok snart i tredive Aar mit lyse, velgrundede Haab, velgrundet, hvad enten jeg saae tilbage til Danmarks Fortid og prøvede Roden hvoraf Stammen oprandt, ellerjeg saae op til Fritalenhedens og den folkelige Oplysnings kongelige Velynder, Bondeennen paa Enevolds-Thronen, Frederik den Sjette, der netop var en Fyrste, som hvert Folk maatteønske sig ham, og takke Himlen for og ønske mange Aar, underen saadan Giæring, hvis lykkelige Udfald for største Delen oghvis milde Udvikling ganske beroer paa, at Folket har en elsket og æret Fyrste, som i Grunden er det Nyes oprigtige Velynder, men har dog baade Sindighed og Fasthed til at bevareden udvortes Ligevægt mellem de stridige Elementer, og vinderTid til at forberede Udfaldet med sagte men sikkre Skridt. Ogat denne Roes over Frederik den Sjette ei er en af de sædvanlige Lovtaler over Levende og Døde, men baade først ogsidst i hans Regierings-Tid kan opvise store Kiendsgierninger, som staae i levende Sammenhæng og udgiøre paa KongensSide Kæmpe-Skridtet fra det Gamle til det Ny, saa vel forberedt og saa rolig gjort, at først Efterslægten ret vil kunne afsløre, forstaae og beundre det. Det er naturligviis Stavnsbaandets Løsning og Folkeraadets Oprettelse, jeg mener, disse levende Grund-Stene til Bondeheld og ægte, folkelig Oplysning og Fritalenhed, der for Efterslægten vil være de sikkre, umistænkelige Vidnesbyrd om, at Frederik den SjettesHjerte slog i Takt med Folkets, og at hans Regiering, om end igammel Stil, dog var i den ny Tids Aand, og tjende vidunderligtil dens rolige Udvikling og Overvejelse. Stillede imellem disseto store Kiendsgierninger er det først, at alle de Mindre vindederes rette Betydning, og at alle Kong Fredriks, stundum 324 mislykkede, men altid velmeente og immer fornyede Bestræbelser for Almuens Oplysning og Dannelse, for ModersmaaletsDyrkelse, for Poesiens, Historiens, Oldgrandskningens og alVidenskabeligheds nordiske Opblomstring, alle disse utrætteligeBestræbelser, hvorpaa ingen Regiering var rigere, sammenknytteog sammenslynge sig til en sjelden Hæderskrands for Frederik den u.