Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KIÆRMINDER til Kong Frederik den Sjettes Krands

Nu m. H. hvad enten vi betragte Læg eller Lærd, Konger ellerFolk, maae vi, for at være billige, altid huske, at de, ligesom viselv, er langtfra at være fuldkomne eller feilfri Naturer, menkortsynede, skrøbelige og paa mange Maader fristede Mennesker, og at hvor vi har Mængden for os, vil der altid findesendeel slette Personer, der ei har stort mere af Mennesket endSkikkelsen. Det maa derfor hverken nedbryde vort Haab ellerforspilde vor Glæde, at vi kan finde en Lyde og en Hage ved .Alt, eller selv det, at store, almindelige Velgierninger altid mødeendeel sort Utaknemmelighed, og at der ved enhver friere Bevægelse kommer ikke blot megen Daarlighed men endeel Slethed og Lumpenhed for Dagen; men hvor et kongeligt og folkeligt Storværk, som det Frederik den Sjette utrættelig arbeidede paa, skal lykkes, der maa dog Stemningen i det Hele værehjertelig, og de største Kræfter og Gaver hos Ordførerne ligesaavel være paa Kongens som paa Folkets, paa Rettens og Billighedens som paa Livets og Frihedens Side; thi kun da vil Folketvinde Skiønsomhed paa Kongens Godhed og sit eget Tarv, ogpaa en værdig Maade vise begge Dele.