Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KIÆRMINDER til Kong Frederik den Sjettes Krands

De har vel seet m. H. at der iaften ikke blot tales og syngesDansk paa Studigaarden, men at Programmet er blevetet Forspil til en Nydansk Rimkrønike1, og De veed vel atSligt var neppe tænkeligt i sex Aarhundreder; men troer Devel, det var mueligt efter denne Dag, efter den Danske Sørgehøitid over Frederik den Sjette, at der igien kunde enten *

334 tales, synges eller skrives paa Latin eller noget andet fremmed Sprog ved Kongelige Høiskole-Fester iblandt os, uden at Danmark gienlød af Harme? Jeg i det mindste troer, nei, og jeg haaber meer end det, haaber at den Dag er nær, daman vil finde det ligesaa latterligt i Danmark ved andre Leiligheder at bevise sin gode Classiske Dannelse med slet Latin, og vil finde det soleklart, at man derved kun forgiæves stræberat skjule sin Aandløshed, men viser langt tydeligere end manønskede sin Ringeagt saavel for Folkets naturlige Følelse ogTankegang som for Dets Tungemaal.