Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Dette er den første Fortælling i Moder-Bogen (Genesis) som, ved sin Omstændelighed og annalistiske [aarboglige] Nøiagtighed, giør sig selv kiendelig som en reen historisk Efterretning, saa den maa enten være aldeles paalidelig eller aldeles falsk, uden at det i ringeste Maade vilde undskylde Forfatteren, om det var et ægte Old-Sagn han havde udsmykket; thi at give et dunkelt og ubestemt Old-Sagn historisk Giennemsigtighed og skarpe Omrids, det er ikke at udsmykke Sagnet men dermed at besmykke et Æventyr, Man selv har gjort og vil binde Andre paa Ærmet. Da nu den almindelige Synd-Flod i Noahs Dage desuden er en af de store Kiends-Gierninger, Christus udtrykkelig bekræftede, saa har Efterretningen derom aabenbar al den Hjemmel, som Jødernes og de Christnes sammenføiede Historie kan give, saa det er ligesaa uforsvarligt uden de soleklareste Mod-Beviser, at forkaste den, som det er barnagtigt først at giøre den om, til den bliver aldeles uægte, og derpaa forsvare den. Hvorvidt nu de Natur-Kyndiges Undersøgelser af Verdens nærværende Skikkelse friste dem *

53 til at betvivle [tvivle om] en saa vel hjemlet historisk Efterretning, maae de selv bedst vide; men os har de Intet aabenbaret, som de kunde bevise, stred derimod og neppe det Mindste, der jo øiensynlig godt lader sig forene dermed, medens de derimod har opdaget mangfoldige Ting, der henpege paa det dybe Svælg mellem den gamle og den ny Verden. Saasnart man derfor indseer, hvad for Øieblikket maa tit gientages, at den Christne Kirkes Historie vel mærkelig stadfæster de Mosaiske Efterretninger, men at Kirken selv paa ingen Maade enten staaer eller falder med dem, da formoder jeg stærk, at Synd-Floden er en af de store Begivenheder, de Lærde, langt fra at ville forskyde, meget mere eenstemmig vil forudsætte, som ligesaa nødvendig til at forklare Naturens nærværende Tilstand, som Faldet er til at forklare Historien, og Man vil udentvivl snart opdage, at de største videnskabelige Trætter have reist sig deraf, at Man sammenblandede to saare forskiellige Spørgsmaal: hvad der oprindelig var Tilfældet med Verden og Mennesket, og hvad efter Faldet og Floden.