Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Ovenstaaende Træk af Patriarkens huuslige Liv har i den senere Tid skaffet ham megen Eftertale, men det vedkommer os ikke, thi hvem der læser Universal-Historien for at udspeide de store Enkelt-Mænds Lyder, de ligne jo Cham, og hvem der bruger den til et Fibel-Bret for Børn i det daglige Liv, veed kun lidt hvad den duer til. Optrinet har naturligviis ikke heller faaet Plads i Historien for at sværte Noah, og, selv om det skal giøre 55 os opmærksom paa en Udartning af Vin-Stokkeni den ny Jord-Bund, er det dog kun en Bihensigt, da Hensigten aabenbar er, giennem Noahs Spaadom at fremstille os Menneske-Slægten efter Floden baade indvortes og udvortes saaledes deelt, at Semiterne gaae i Spidsen, Japhetiderne udvikles ved Hjelp af dem til at følge efter og Chamiterne blive tilbage, uden forsaavidt at Canaans Afkom maa trælle for begge de lykkelige Brødre. Det er derfor hverken Spørgsmaalet, om Noah handlede moralsk rigtig i at sige hvad hos ham maa tages for et uvilkaarligt Udbrud af prophetisk Begeistring [Fremsyn], eller hvorvidt det kunde ligne Jøderne og i Særdeleshed Moses vitterlig at forfalske Universal-Historien, for at ophøie Sem og nedtrykke Canaan, thi det opstaaer kun ved en ligesaa ugrundet som ærerørig Mistanke, saa Spørgsmaalet er kun, om Seeren saae ret eller ikke? Dette lader sig vel endnu ikke klart afgiøre, men dog synes hele Menneske-Slægtens Levnets-Løb hidindtil at være paa Spaamandens Side, thi at Jøderne er Semiter, fristes Man neppe til at tvivle om, og de, der ansaae sig selv for Japhetider, har unægtelig siden den Christne Kirkes Stiftelse siddet aandelig til Huse hos Sem, medens de Sorte aabenbar udgiør en egen Hoved-Stamme, hvoraf Neger-Folkene bestandig havde Trælle-Kaar, saa Man derved nødes til at tænke paa Cham og Canaan. At i Øvrigt Neger-Handelen kun er slet forsvaret dermed at den er forudseet, følger af sig selv, og kun for Prophetens Skyld maa det bemærkes, at han ikke har spaaet Canaans Afkom bestandig, men kun langvarig Trældom.