Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Abraham, Tharahs Søn, som nedstammede i sjette Ledd fra Eber, altsaa i Niende fra Sem, er den første Mand paa Jorden, der fik Noget som ligner en Levnets - Beskrivelse, og denne Semit, som baade Jøder og Araber kalde deres Mødelige, baade Christne og Mahomedaner deres aandelige Fader, er ogsaa unægtelig en universal-historisk Patriark, om hvem det vilde være tungt ei at vide bedre Beskeed, end Hedning-Folkene vidste om deres mythiske1 Stam-Fædre. Baade han og vi havde imidlertid ogsaa det mageløse Held, at Abraham, blandt sine Børn i sjette Ledd, ei blot fandt en Biograph [Levnetsbeskriver], men en Saadan, som den store Moses, der selv var blevet graa i Hyrde-Telten og satte saa den store Hyrde-Konge et uforgiængeligt Mindes-Mærke, ved Siden ad Lov-Bogen for hans Afkom, der nu skulde begynde at giøre ham til den store Folke-Fader, han havde Løfte paa at blive.