Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Da nu den Mosaiske Fortælling selv er baade det Klareste og Troværdigste vi veed om Israeliternes Ophold i Ægypten og Udgang derfra, vilde det være aldeles bagvendt andensteds at søge enten nærmere Oplysning derom, eller Bestyrkelse [Bekræftelse] derpaa; men derimod kan vi af den forklare os Meget 93 i de Ægyptiske Old-Sager, som ellers bliver mørkt, og der vil, iblandt Andet, som vi alt har bemærket, opgaae et ganske nyt Lys over det mærkværdige Landskab Arsinoe eller Fayum, naar Man betragter det som Gosen-Land. I Teglsteens-Pyramiderne vil Man da see Mindes-Mærker af Israeliternes Trældom, i det med Flid forstyrrede Horn-Tempel (Kar-Kerun) uden Hieroglypher, ventelig en Jehovalis Helligdom, og i Labyrinthen maaskee finde de tolv Patriarkers Begravelse, ligesom Man da først vil kunne forstaae, hvi den nordligste Tvær-Dal mellem de østlige Bjerge, der begynder ei langt fra Kairo og fører til Land-Tungen Suez, endnu fører Navn af Vildfarelses-Dalen; thi kun saalænge Man søger Gosen-Land ved Heliopolis er baade det og hele den Mosaiske Fortælling uforklarlig.