Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

At for Resten det Jødiske Sagn om Opholdet i Ægypten og Udgangen derfra har [tildeels] været omstændeligere end den Mosaiske Beretning, er naturligt, og vi finde Spor deraf saavel hos Josephus som i det Ny Testamentes Skrifter, uden dog historisk at kunne lægge Vægt derpaa. Naar Stephan, i Apostlernes Gierninger, siger at Moses blev oplært i al Ægyp-Lernes Viisdom, da fristes vi vel ikke til at tvivle om Rigtigheden deraf, men det er kun fordi det egenlig følger af sig selv, da Prindsessen opdrog ham som sinegen Søn, og naar Apostelen Paulus skriver, at de Trold-Mænd der bestreed Moses, hedd Jannes og Jambres, da er det kun for de Christne, med deres særegne Forestillinger om Apostolisk Oplysning, meer end et løst Rygte.