Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Er nu Tal-Gaaden løst, da komme vi til Ting-Gaaden, som ikke er Mangelen paa mærkværdige Begivenheder i Ægypten, hvor Alting, ligesom i China, gik ufravigelig sin skiæve, kiedsommelig afmaalte Gang, Aarhundrede ud og Aarhundrede ind, men netop Undtagelsen i Rampsinits og de følgende Dage; men ogsaa den Gaade kan vi løse ved Hjelp af Ebræernes Historie, som klarlig viser, hvilken Trængsels-Tid den Ægyptiske Ensformighed maatte giennemgaae fra Josephs Dage og i Grunden aldrig forvandt. At vi har giættet ret, viser ikke blot Rampsinits uhyre Skatte (som Korn-Handelen indbragde) og Hyrden Philitis (Kostgiængeren), som Man gav Skyld for Pyramiderne, men ogsaa Præsternes Afsky for Cheops og Chephrin, som naturligviis har været Josephs-Køngerne, Vævet om Mykrin og hans Daatter (hende der frelste Moses) og endelig om Teglsteens-Pyramiden (i Gosenland) og om den sorte Armod under Apsychis (den forhærdede Pharao), da Folk ikke havde andet at pandtsætte end deres FædresLig.