Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Saavidt Manetho, og at nu de nyere Boglærde deraf har gjort et splinternyt Folk, det blive deres Sag, men vi vil lægge Mærke til at Pharao bad Joseph mellem sine Brødre at tage de Dueligste til Opsynsmænd over hans Hyrder, som da blev Hyksos paa to Maader, baade Konge-Hyrder og Hyrde-Konger, saa vi maae dog sagtens kiende »Hyrden Philitis« igien i Manethos Pragt-Udgave. Et andet Spørgsmaal er det vist nok, om Beleiringen af Avaris, som naturligviis maa forstaaes billedlig, skulde være den Samme der saa udførlig er afbildet paa Murene i Thebe; men til Lykke kommer det os ikke derpaa an, og det, som saameget Andet, vil formodenlig klare sig langt hastigere end Man tænker, naar Man først lærer at læse baade Bogstaver og Billed-Skrift fra den rette Side, som Ægypterne kald[t]e den Vrange, og at see Alting i det Lys, de kaldte Mørket!