Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Her see vi Grundtrækkene i Mose-Loven, som i Hvile-Aaret, paa Løv-Salenes Høitid, skulde lydelig oplæses for hele Folket; thi da der kun maatte være et eneste Offer-Sted i Landet, hvor Pagtens Ark stod i Tabernaklet, saa skulde alle Mandfolk samles der tre Gange om Aaret, paa de store *

* 119 Høitider, hvoraf Paasken var den Første, til Minde om Udgangen af Ægypten, Pindse den Anden, til Minde om Herrens mundtlige Tale til Folket fra Sinai, og Løvsalenes Høitid den Tredie, som skulde holdes i Løv-Hytter, til Amindelse om Livet under Telten, som var Abrahams Isaks og Jakobs og blev hele Folkets i Ørken. Det Hele var aabenbart stilet paa at frembringe og befæste al den borgerlige Frihed og Lighed, der paa nogen Maade lod sig forene med Ret og Orden og med Kirke-Statens store Øiemed; Loven var mageløs mild mod de Ringe, og Overdaadighed, med Alt hvad der svækker Folke-Kraften, var, saavidt mueligt, forebygget, og Boglig Konst, som, blandt et Folk af poetiske Selveier-Bønder, fremforalt i Old-Tiden, umuelig kunde trives uden i et Drive-Huus, havde et Saadant i Levis Huus, hvor Lov-Bogen gav et uforligneligt Mønster og hvor de fleste Indbyggere [begavede Husfolk] maatte føle sig lokkede til, endogsaa blot til Tids-Fordriv, at læse og skrive*).