Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Ved denne Leilighed tog Samuel høitidelig Afsked med Folket, talede og sagde: jeg lød eders Ord og satte en Konge paa Thronen, som skal gaae i Spidsen for eder, medens jeg paa mine gamle Dage sidder stille. Svarer mig nu for Herrens og hans Salvedes Aasyn: hvis Oxe eller Asen har jeg taget, hvem har jeg undertrykt eller udsuet, af hvem tog jeg Bod eller Pant, saa vil jeg give Erstatning! Da sagde Folket: du har hverken forurettet eller undertrykt og plaget os og du har ikke beriget dig paa Nogens Bekostning! Velan, sagde Samuel, saa kræver jeg idag Herren og hans Salvede til Vidne derpaa, at I fandt ingen Brøde hos mig! Ja, sagde Folket, til Vidne! Den Herre, blev Samuel ved, er da mit Vidne, som skabte Moses og Aaron og som udførde vore Fædre af Ægypten, og staaer nu I frem, saa vil jeg gaae i Rette med eder paa Herrens Vegne, og retfærdiggiøre Ham i al hans Adfærd mod eder og imod eders Fædre! Jakob og hans Sønner drog til Ægypten, og da Ægypterne underkuede vore Fædre og de raabde til Herren, da sendte han dem Moses og Aaron, udførde dem af Ægypten og gav dem dette Land at beboe. Da de glemde Herren deres Gud, da gav Han dem i Siseras Vold, som var Strids-Høvedsmand hos Kong Jabin i Hazor, og i Philisternes og i den Moabitiske Konges Haand, men da de raabde til Herren og sagde: det var Synd at vi svigtede dig og tjende Baal, frels os af vore Fienders Haand, saa vil vi tjene dig; see, da sendte Han dem Gideon og Barak og Jephta og Samuel og udfriede os af vore Fienders Haand trindtomkring, saa I boede tryggelig! Desuagtet, da nu Ammons Konge Nahas drog op imod eder, da sagde I: nei, vi maae have en Konge til at regiere over os, som om ikke Herren vor Gud var vor Konge! See, nu har I Kongen, som I kaarede, og han er en Guds Gave, naar I frygte 135 og tjene Herren og lyde Hans Røst, saa baade I og eders Konge vandre paa Hans Veie; men hvis ikke, da er Herrens Arm baade over eder og over eders Konge, og giver nu Agt, saa skal I see et af Herrens Under-Værker; thi jeg vil bede Ham nu midt i Hvede-Høstens Tid at lade det tordne og regne, for at I kan tage og føle derpaa, det var baade Synd og Skam af eder at raabe paa en Konge!