Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Saul førde Folkets Krige med Philister, Moabiter og Andre, og, efter Herrens Ord ved Samuel, med Amalekiterne, som skulde udryddes, men han blev snart selvraadig, saa han endog, tvertimod Loven, tog sig for at offre, og efter Seieren over Amalek, stak han det Bedste af Byttet tilside, skiøndt han selv, efter Samuels Ord, havde ladet udraabe i Jehovahs *

136 Navn, at Alt skulde ødelægges uden Skaansel. Da nu Samuel efter Slaget kom til Leiren, og Saul gik ham i Møde og bød ham velkommen, med de Ord: jeg har opfyldt Herrens Bud, da svarede Propheten: hvad er det da for et Drøn og en Brægen, jeg hører? Det er, sagde Saul, kun det Bedste af Byttet, som Folket har giemt for at offre det til Herren, Resten har jeg ødelagt. Hold op, sagde Propheten, og hør hvad Herren sagde til mig i Nat! Hvad er du imod Ham, skiøndt du fører Septeret i Israel, var det ikke Ham der salvede dig til Konge og var det ikke Ham der gav dig Ærendet at udrydde Amalek; hvi lød du da ikke Hans Røst, men faldt over Byttet? Men, sagde Saul, jeg gik jo dog hvor Herren sendte mig og jeg udryddede ogsaa Amalek, saa kun for at føie Folket, sparede jeg Kong Agag og giemde det Bedste af Kvæget til et Slagt-Offer for Herren! Saa du mener, sagde Samuel, det er Herren meer om Offer end om Lydighed at giøre! Nei, du har ringeagtet Herrens Ord og nu agter Herren dig for ringe til at være Israels Konge! Det var vist nok en Feil, sagde Saul, at jeg, af Frygt for Folket, overtraadte Herrens Ord og dit, men tilgiv mig og gak nu med mig, saa vil jeg tilbede Herren din Gud! Nei, sagde Samuel, jeg gaaer ikke med dig, og da Saul tog fat i Snippen paa hans Kappe for at holde ham tilbage, da gik den istykker og Propheten sagde: saaledes river Herren i Dag Israels Krone af din Haand og giver den til din Næste, som er bedre end du, og Israels Rige skal rives itu, det lader sig ei ændre, thi Herren skifter ikke Sind som et Menneske! Jeg har syndet, sagde Saul, men giør mig nu dog den Ære for de Ældste og for Folket, at du gaaer tilbage med mig til Guds-Tjenesten! Da gik Samuel med ham, og efter Guds-Tjenesten sagde han: bring Agag, Amaleks Konge, hid! Da kom Agag skiælvende frem og sagde: er det den bittre Død? Ja, sagde Samuel, ligesom dit Sværd har gjort Mødre barnløse, saaledes skal nu din Moder vorde barnløs, og dermed huggede han ham ned. Derpaa gik Hver til Sit og Samuel sørgede over Saul men saae ham ikke mere*).