Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Og der var Dronningen i Saba, hun havde ogsaa hørt Tale om Salomonog om hans Gud, og hun kom for at prøve ham med mørke Taler; hun kom til Jerusalem med stor Pragt, med Kryderier og meget Guld og Ædel-Stene læsset paa *

139 Kameler, og hun stædtes og ind for Salomon og lod ham høre Alt hvad hun havde paa Hjerte, og han sagde hende Beskeed paa alle hendes Taler, der var Intet, som Kongen jo havde Nøgelen til, og da hun havde hørt hans Viisdom, og seet Templet og alle hans Indretninger, da blev hun som ude af sig selv og sagde til Kong Salomon: hvad Rygtet fortalde mig om dig, kunde jeg ikke troe før jeg saae det for mine Øine, men nu maa jeg bekiende, det var dog ikke halv saa meget som det er i Virkeligheden ! Lykkelige er de som altid staae for dit Ansigt [Aasyn] at høre din Viisdom! Dronningen forærede ham hundrede Talenter Guld og Kryderi som Man aldrig saae Mage til, og Ædelstene, og fik igien af ham alt hvad hun havde Lyst til og reiste saa tilbage til sit Land *).