Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Her var da aabenbar ganske overordenlige Forholds-Regler nødvendige, naar Forsynet ikke vilde opgive sin Plan: at giøre Abrahams og Davids Sæd til en Velsignelse for Jorden, og holde Lampen i Jerusalem tændt, til Lyset [Daglyset] kom som skulde overstraale Verden, saa det har sine gode Grunde at vi møde en uafbrudt Række af Propheter fra Samuel til 142 det andet Tempels Opbyggelse; thi kun i deres Ord er Jehovah tilhuse hos Israel, kun i deres Syner svæver Kirke-Staten over Landet, og kun ved deres fri og kraftige Virksomhed kan en Dæmning reises mod Kongernes Selvraadighed, Præsternes Føielighed, og i det Hele mod den Afguderiets rivende Strøm, der ellers i Old-Tiden opslugde Alt hvad den nærmede sig!