Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Fornuftige Folk i Persien, hedder det nemlig, skyde selv Skylden for Spliden, mellem dem og os, paa Phønicerne, som aldrig saasnart, nede fra det Røde Hav af, kom op til det andet Hav, hvor de nu boe, førend de begyndte at fare paa de lange Reiser med Ægyptiske og Assyriske Vahre. Blandt andet, sige Perserne, kom de da ogsaa til Argos, som dengang var Hoved-Staden i Grækenland, og giorde Marked, men femte eller sjette Dagen efter deres Ankomst, da de næsten havde udsolgt, kom Kongens Daatter 10, med mange andre Fruentimmer, ned til Stranden for selv at kiøbe hvad de fik Lyst til, og mens de stod og handlede bag i Skibet, var Phønicerne frække nok til at angribe dem, hvorpaa vel de Fleste reddede dem med Flugten, men Kong Inaks Daatter 10, tilligemed nogle Andre, faldt dog i Røvernes Hænder, som paa Timen lettede og førde dem til Ægypten. Phønicerne vil jo rigtignok ikke vedgaae, det var dem, der yppede Kiven, men saaledes sige Perserne, læggende til, at siden landede nogle Græker, de veed ikke hvilke, men det har formodenlig været Cretenser, ved Tyrus, og bortsnappede Konge-Daatteren Europa, saa det gik lige op*).