Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Om de Phøniciske Colonier er den gamle Græker ogsaa meget knap paa sine Ord, hvad Man kun kan forklare sig deraf, at Grækerne ligesaalidt som andre Folk havde Lyst til at opregne navnkundige Medbeileres Bedrifter. Selv det berømte Karthago (Karchedon) nævner Herodot kun, hvor han nødes dertil, men har dog opbevaret os det smukke Træk, at Kambyses maatte opgive sit Sø-Tog mod Staden, fordi Phønicerne, med hvis Flaade det skulde foretages, erklærede, at hverken kunde de bryde den hellige Eed, de havde *

* * 144 svoret deres Børn (Daatter-Staten) eller være unaturlige nok til at bekrige dem*).