Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

At Herodot ikke indlader sig stort paa Vestens [Vesterboernes] Anliggender, kan vel ikke undre os, da de aabenbar var ham meget fremmede, men det er dog paafaldende, at han to Gange omtaler Grækers Seilads til Tartessus, vesten for Herkules-Støtterne, uden at nævne Phønicerne, og det er øiensynlig kun for Herkules og Skythernes Skyld han en eneste Gang i Forbigaaende nævner Gadra (Gades, Cadix) **).