Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Gaae vi nu til den næste Græske Universal-Historiker, Diodor fra Sicilien, da kom han noget seent, efter at selv Carthagoalt længe var forgaaet, og da den indskrumpede Handel i lurvet Skikkelse tog en anden Gang end fordum, saa nu? efter Gæsars Besøg, afhentede Kiøbmændene selv Tinnet i Britannien og førde det over Land til Rhone-Floden, medens Ravet ogsaa gik til Lands fra Norden, Man veed ikke giennem hvormange Hænder**). Desuagtet vilde Diodor sikkert fortælle os en heel Deel om Phønicerne, dersom vi havde hans Værk heelt og ubeskaaret, thi nu havde Roms Sværd jævnet alle de gamle Folke-Trætter, og Man skrev nu ikke heller Historier for at begeis tre [behage] sine Landsmænd men for at vise dem, hvad Man vidste; men nu træffer det sig, at Diodor i den Deel af Bogen, Tiden har levnet, kun i Forbigaaende kommer til at omtale Phønicerne, saa det er, som om Historien vilde hævne sig paa dem, for de forsømde den.