Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Saavidt Diodor, og al den Oplysning Grækerne give os om Phønicernes Oldtid, er da i Grunden ligesaa summarisk [taaget] og svævende, som Giftermaalet mellem Poseidon og Tyro, i Nestors Slægt-Register; men dog giver det os en ganske anderledes Forestilling om den gamle Hav-Mand, end hvad Romerne fandt mærkværdigt; thi endskiøndt Trogus, i Anledning af Carthagos Stiftelse, giver sig Mine af at ville gaae til Bunds i de Tyriske Oldsager, saa er det dog kun Sidon han fanger som en Fisk, og selv om den veed han kun lidt at fortælle. Tyrierne, siger han nemlig, nedstamme fra Phønicerne, som i Anledning af et Jordskiælv rømde deres Fædreneland, og satte sig først ned ved den Assyriske Sø, og siden paa Strand-Bredden, hvor de bygde Sidon, som paa Phønicisk betyder en Fisk og fik sit Navn af det gode Fiskeri der var. Mange Aar derefter, da Kongen i Askalon indtog Sidon, flygtede Indbyggerne til Søes og bygde Tyras**).