Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Disse Efterretninger blive derimod dobbelt sikkre og brugbare ved den Afhjemling, Ebræernes sidste Historie-Skriver Joseph saae sig istand til at give dem. Han, som skrev paa Græsk for hele den lærde Verden, beraaber sig nemlig saavel i Historien selv, som i Forsvaret mod Alexandrineren Appion, paa Tyriske Annaler [Aarbøger], som baade fandtes opbevarede i Tyrus paa Phønicisk, og var oversatte paa Græsk i de Historiske Værker af Dion og Menander fra Ephesus. Af disse nu forgaaede Skrifter anføres ikke blot to Breve, vexlede mellem Salomon og Hiram om Tempel-Bygningen, men ogsaa hele Konge-Rækken fra Hirams Fader Abibal til Pygmalion, med Aarstal for hver, der synes saa nøiagtige, som Man kunde vente i en By, hvor Annalerne [Aarbøgerne] maae ansees for en Green af Bogholderiet. Hvor tør en Historie nu end blotte Navne og Aarstal give, saa er de dog her en stor Vinding, da vi deraf see, det var ved Aar 1000 f. Ch. Salomon og Hiram glimrede, at det var et halvt Aarhundrede senere, under Baals-Præsten Ithobals Regiering, Auza i Afrika (ventelig Utika) stiftedes, og atter et halvt Aarhundrede efter *

* 152 at Pygmalions Syster grundede Karthago, ligesom vi ogsaa af det Hele kan slutte os til, at Tyrus paa Øen, som, efter Joseph, var bygt et Par hundrede Aar før Salomons-Templet, har havt sin Phønix-Alder mellem det ellevte og femte Aarhundrede. Om Hiram fortælles desuden ikke blot, at han blev 54 Aar gammel og regierede i 34 Aar, men det hedder ogsaa : han sløifede det store Stykke ved Øster-Port og udvidede Byen, og han opførde en Dæmning, hvorved han forbandt den Holm med Byen, som den Olympiske Zeuses Tempel staaer paa, og Guld-Støtte n i det Tempel er ogsaa af ham. Han rev ellers de gamle Templer ned og bygde Nye af Cedre fra Libanon, og først bygde han Herkules-Templet, som blev færdigt i Maaneden Perit, og siden bygde han Astartes Tempel, som netop var færdigt, da han drog i Krig med Euchierne, som nægtede at betale Skat men maatte dog falde til Føie. Kong Hiram og Kong Salomon i Jerusalem sendte ogsaa hinanden mørke Taler, paa det Vilkaar at hvem der gav tabt skulde punge ud med svære Bøder, og det maatte Hiram først, men siden var der en ung Tyrier, ved Navn Abdemon, som giættede alle Salomons Gaader og gjorde Nogle til ham, som han ikke kunde løse men maatte betale mange Penge for*).