Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Hvem nu Euchierne var, veed vi vel ligesaalidt som hvor Tarsis og Ophir laae, men disse Efterretninger formindske dog det Svævende i vor Forestillinger om Tyrus, og lade os skimte en ny Side af den Phøniciske Virksomhed; thi Hirams Forhold til Da vid og Salomon viser klarlig, at han i det Mindste for sin Person var en Jehovah-Dyrker, og rev han da virkelig de gamle Templer ned, maa det nødvendig ogsaa have været til hvad Man kaldte en ny Gud, han bygde de Nye. Mærkeligt er det i denne Henseende ogsaa, hvad Annalerne berette, at 50 Aar efter hans Død bemægtigede Astartes Præst Ithobal sig Thronen, thi i ham er Jesabels Fader, den Sidoniske Ætbaal umiskiendelig, saameget mere, som Joseph paa et andet Sted anfører en Stump af de Tyriske Annaler, hvori det berettes, at der i hans [Ithobals] Dage var et heelt Aars Tørke, som paa hans Bøn endtes ved en stærk Torden-Regn, som vi kiende fra Achabs og Elias Historie**).