Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Naar saaledes den Homeriske Svine-Driver paa Ithaka fortæller Odysseus om de snue Kræmmere fra Sidon, der solgde Guld-Kiæder med den ene Haand og stjal smukke Folks Børn med den Anden, da viser det unægtelig, hvad Grækerne ansaae dem for, og vi lægge med Rette Mærke til Rav-Perlerne paa samme Guld-Kiæde, da de, saavel som Ravet i Atridens og i Zeuses Palads, viser, at Phønicerne fra Arilds-Tid beseilede Rav-Landet, hvor det[saa] end var; men vil vi deraf slutte os til, hvilken Øe Digteren meende med Svine-Drengens Fædreneland Ortygia, da er det ligesaavel spildt Umage, som at ville oprede hans Slægt-Register, eller finde den Kong Kinyras i Sidons Konge-Række, der forærede Agamemnon den herlige Brynje, eller i Herkules-Mythen at ville søge Oplysning om den Tyriske Seilads, som skjuler sig deri. Skiøndt jeg derfor ingenlunde fristes til at sætte Israels Propheter i Classe med Digterne og Mythe-Smedene, enten i Tyrus eller Hellas, saa tør jeg dog ikke raade Nogen at giøre en Phønicisk Handels-Historie af Ezechiels Syn og Spaadom; thi at Israels Propheter er langt anderledes tilforladelige end Digterne ellers, har vi Lov til at troe og kan vist nok med Held stræbe at bevise, men maae ikke forudsætte i Historien, og desuden høre næsten alle de Folke-Navne, Propheten opregner, til Ebræernes særegne Tale-Brug, som maatte forud være os bekiendt, naar 154 vi deri skulde finde nogen Oplysning. Søge vi derimod hos Esaias og Ezechiel kun en livlig Skildring af Phønicernes Bedrift, Rigdom og Vælde, i det syvende og de nærmest foregaaende Aarh undreder, og Underretning om, med hvilke Øine disse store Seere betragtede det Altsammen, da finde vi os fyldestgjorte, uden at skrive vore egne Giætninger paa deres Regning. Kun for det skal de være vores historiske Hjemmel, at de Tyriske Kiøbmænd var ligesaadanne Fyrster, som de Ostindiske Compagnier i Amsterdam og London, handlende med alle dem der havde noget at kiøbe eller sælge, og handlende med Alt hvad der lod sig bruge eller afsætte, Mennesker ingenlunde undtagne, Hjemmel for det, og for den Kiends-Gierning, at Israels Seere giennemskuede Glimmeren da den var mest blændende, og forudsaae Undergangen da den syndes længst borte.