Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Naar nu endelig Curtius fortæller os, at Tyrus, skiøndt død af dybe Saar, dog blev som født paa Ny og fik Bod for al sin Vaande under de fromme Romere**), see, da kan de troe det hvem der vil; men hvor høit de Phøniciske Hoved-Stæder ragede frem i det første Aarhundrede efter Ch. lære vi dog bedst af de Tyriers og Sidoniers Gesandter [Sendebud] til Sætte-Kongen Herodes Agrippa i Jødeland, som truede dem med Krig og lod sig kun ved sin Kammer-Tjener Blastus overtale til at skiænke dem Fred***).