Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Maroniterne, som beboe den Nordlige Deel, er Syriske Christne, og udgiør en lille Kirke-Stat, der giennem tolv Aarhundreder med afvexlende Lykke modig har forfægtet deres Frihed mod Troens Fiender. Siden deres Patriark, som boer i Klosteret Kannubin, oppe under de ældgamle Cedre, stiler sig Patriark af Antiochien, maa Man slutte, de er Flygtninger fra alle Syriens Egne, og det er ved Trabayos paa Libanons Top, hvor den saakaldte hellige Flod (Nahr Kades) udspringer, Man finder Levningen af den berømte Ceder-Skov, der nu holdes i Hævd selv af Tyrkerne. Levningen er lille, men fandtes dog af den sidste Reisende (Tydskeren Seezen) større end Man længe havde troet.