Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Medens alt dette skedte, sad Ezechias, som i tolvte Ledd nedstammede fra Salomon, paa Jerusalems Throne, og hans Fader Achas havde skattet til den Assyriske Konge, men Ezechias vilde ikke være Statholder for Andre end Jehovah, og, skiøndt Salmanassar fnøs derover, var det dog først hans Søn, Senacherib, der fik Stunder til at vende sine Vaaben imod ham. Da nu Assyrerne som en rivende Strøm oversvømmede Landet, faldt Ezechias vel til Føie og gjorde sit Bedste for at mætte Rovgierrigheden med Sølv og Guld, men enten det nu ei har været ham mueligt at sammenskrabe de trehundrede Talenter Sølv og tredive Talenter Guld, der skulde til at opveie Staalet, eller Senacherib kun derved er blevet opmuntret til at spænde Buen høiere, saa see vi hans Generaler Thartan, Raphis og Rabsak for Jerusalems Porte med et stort Følge, bestemt, som vi høre, til at udhungre Staden paa Bjerget. Ezechias sendte nemlig sin Rente-Mester Eliakim med to Andre hen at underhandle, men fik af Rabsak kun det stolte Svar: hils Ezechias, saa siger den store Konge, Kongen af Assyrien: hvad stoler du vel paa, at du tør være mig utro, som om det var meer end et Munds-Veir at sige, du var belavet paa Krig? Stoler du kanskee paa den braadne Ægyptiske *

179 Rør-Kiep, skløndt Pharao er at stole paa som en Kiep der giennemborer hans Haand der støtter sig ved den? Eller vil du sige, I stole paa Herren, jer Gud, er det ikke da netop Ham, hvis Høi-Altere Ezechias har nedbrudt, og sagt til Folket at de skulde kun tilbede for Altret i Jerusalem! Tør du vædde med min Herre, Kongen i Assyrien, at du skal bringe totusind Ryttere tilveie, naar han skaffer dig Heste til dem, velan, du skal faae dem, men kan du ikke engang det, hvordan vil du da slaae den Mindste blandt min Herres Høvdinger af Marken; og mener du desuden, at vi er draget op mod denne Stad uden at adspørge Herren, har Han ikke svaret mig: drag op og ødelæg det Land!