Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Det synes nu, som Rygtet om den Æthiopiske Kong Thirakas Nærmelse gjorde en Standsning, men snart fik dog Ezechias et Torden-Brev fra Senacherib, af samme Indhold som Rabsaks Tale, hvori den Formastelige siger Trods til den Gud, der kunde forsvare sit Land bedre end Guderne i Gozan og Charan og Sepharvaim og alle de Lande, hans Fædre hærgede. Ezechias tyede da til Templet, lagde det aabne Brev paa Alteret, bad og sagde: Herre, du Israels Gud, som throner over Cherubim, du er enevældig over Jordens Riger, thi det var Dig som skabde Himlen og Jorden ! Laan derfor Øre til Senacheribs Ord og hør, hvorledes han forhaaner den levende Gud! Vist nok har Assyriens Konger ødelagt Folkene og kastet deres Guder paa Baalet, men det var heller ingen 180 Guder, det var kun Menneske-Værk af Steen og Træ, derfor frels Du os nu af hans Haand, saa hele Verden kan see, at Du er den eneste Gud !