Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

At sammenligne dette Ægyptiske Præste-Sagn med den vel afhjemlede Ebraiske Historie, lønner vel neppe Umagen, men da Man af Rabsaks Tale maa slutte, at Ezechias har staaet i Forbund med den Ægyptiske Konge mod Senacherib, seer Man nok, hvor Snakken har hjemme, og naar Man blot veed, at »Musen« var hos Ægypterne det giængse Sind-Billede paa Undergang og Ødelæggelse, falder det i Øinene, at Billed-Skriften ikke har været saa dum, som de Præster Herodot talde med, gjorde den***).