Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Assarhaddon eller Asordan kom imidlertid til Kræfter., og undertvang ei blot Babylon paa Ny, men gjorde ogsaa et Tog hen til Middel-Havets Kyster, hvorfra han førde Kong Manasse, Søn af Ezechias, fangen med sig til Babylon*). Nærmere Beskeed veed vi ikke herom, undtagen at Euseb i sin Chronik [Krønike], uvist efter hvem, beretter, at fornævnte Mardak blev efter sex Maaneders Forløb dræbt af en vis Elibus og denne igien fanget af Assarhaddon, men efter al Rimelighed har Assarhaddon for en kort Tid hævet det sjunkne Rige ved Hjelp af Barbariske Leie-Tropper; thi saaledes pleier det at gaae, og kun saaledes kan vi forklare os det Skythiske Otteogtyve-Aars Herredømme, som Herodot omtaler. Det afbrød nemlig, siger han, Ninives Beleiring, og Skytherne baade plyndrede Askalon i Syrien og klemde store Penge af Psammetik i Ægypten, Ting som passe godt i Assarhaddons Tid, men slet ikke i Kyaxares, som er samtidig med Nebucadnezar og maatte komme længe efter Psammetik, naar denne var Sethons Eftermand**).