Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Dog, der er en anden af Israels Propheter, som her ingenlunde maa glemmes, da vi ikke alene veed, han var i Babylon, men kom til at staae i et nøie Forhold til Kongerne der, og det er Propheten Daniel af Konge-Slægten, som i sine Drenge-Aar blev bortført, tilligemed Jechonias, og udtaget, tilligemed flere gode Hoveder blandt de unge fornemme Jøder, efter Nebucadnezars Ordre, til at oplæres i al Chaldæernes Vidskab og Boglige Konst. Daniel gjorde nemlig ikke blot, tilligemed sine Staldbrødre, Ananias, Asarias og Misaei, saa udmærkede Fremskridt, at Kongen ved Overhøringen beundrede det; men der indtraf snart et Tilfælde, hvor han steg omtrent ligesaa høit i Babylon som Joseph i Ægypten og paa en ikke ulig Maade.