Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

At Herodot ikke taler om nogen Meder Darius, som en kort Tid var Sætte-Konge for Kyrus i Babylon*), har vel baade stødt og piint de Lærde, men det er dog vel intet Under, at Ebræerne, som sad ved Babels Floder, da de udtørredes, end sige Daniel, som stod for Kongens Ansigt, vidste bedre Beskeed om Thron-Følgen, end Herodot kunde give, et Aarhundrede efter, ved at vælge af tre forskiellige Sagn om Kyrus hvad han fandtrimeligst** :). Derimod er det høist mærkværdigt, at Ksenophon, i den historiske Ramme om hans Kyrus-Skilderi (Kyropædien), ikke blot stadfæster at Kongen i Babyion blev dræbt den samme Nat, da Perserne brød ind i Byen, men lader ogsaa Kyrus, efter Hjemkomsten, bukke for sin Morbroder, Mederen Kyaxares, og fortælle ham, at Slottet i Babylon staaer til hans Tjeneste, naar han behager at benytte det som sit eget; thi det Sidste er i den unge Seier-Herres Mund jo kun en høflig Befaling til den gamle Meder om at flytte sin Konge-Stol til Babylon***). At Navnet klinger anderledes, har vel ogsaa stødt endeel Boglærde, men det *

* * 192 beviser kun deres Vrantenhed, thi om Nøiagtighed i Sligt var det aabenbar her slet ikke Ksenophon at giøre, og Forvexlingen var saa meget lettere, som vi af en Anmærkning hos Daniel see, at Darins var en Søn af Kyaxares (Achasuerus)*).