Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

At nu en Medo-Persisk Stamme, Elamiterne eller Elymæerne, var mægtig i Asien førend Assyrerne, det slutte vi nødvendig af den sikkre Efterretning om Elams Konge Kedorlaomer eller Kodolgomer i Abrahams Tid, og at Folket i disse Egne, efter lang Dvale, igien reiste sig under Kyaxares og Kyrus, det er ikke blot en sikker, men berømt Kiends-Gierning, og altsaa maa Folke-Aanden, efter en lang Dvale, være vaagnet, med en Reformation, henimod den berømte Daads-Tid. Medens det derfor var splittergalt, at tænke sig en Religjons-Stifter eller Reformator under Darius Hystaspis, hentyder derimod Historien paa en Prophet før Abraham og en Reformator før Kyrus, saa vi maae finde det i sin Orden, at Grækerne snart tale om Zoroaster som ældgammel, længe før den Trojanske Krig, og snart som en ny Mand, blot nogle Aarhundreder før Kserxes.