Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Endnu større Ære giør det Magierne, at den første Græker, som nævner os deres Oldermand, med en Lovtale over de Persiske Prindsers Opdragelse, er Plato, som ensteds lader Sokrates sige, at naar disse er fjorten Aar, faae de fire Lærere: den Viseste nemlig, den Retfærdigste, den Sindigste og den Djærveste, Man kan finde, og den Første lærer dem da Oromasden Zoroasters hemmelige Viisdom (Magi), hvortil baade Guds-Kundskaben og Konge-Loven hører, den Retfærdige lærer dem at være sanddrue i hele deres Liv, den Sindige fremfor Alt at beherske dem selv, da ingen Slave af nogen Lyst kan ret være kongelig fri, og endelig stræber den Djærve at giøre dem kiække og uforsagte, da ogsaa Frygt er en Trældom**).