Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

For Tydeligheds Skyld maa vi dog først kaste et Blik paa *

210 den store Halv-Øe mellem det Sorte Hav, Archipelagns og Middel-Havet, som Romerne kaldte Lille-Aslen og Tyrkerne kalde Natolien, uden at Indbyggerne selv, saavidt vi veed, nogensinde har kunnet enes om saa meget, som blot at give sig selv og Landet et Fælles-Navn; fordi fra Arilds-Tid var Halvøen deelt mellem mange forskiellige Stammer og Folke-Færd, saa Herodot talde ikke mindre end Tredive. Vi maae derfor betragte Lille-Asien som et stort Karavanseri, med bestandigt Rykind og Rykud, og sammenligne bedst Tilstanden der ved Kyri Tid med Italiens Tilstand før den Franske Revolution, da Man havde ondt ved at tælle Herskaberne, og fandt kun forældede Spor af den store Sø-Fart og Konst-Flid, som her engang havde blomstret, ja, det berømte Lykiske Orakel i Telmesse, der sang nu paa det sidste Vers, svarer end ikke ilde til det gamle Vatikan med den ledeløse Pave-Stol.