Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Saasnart derimod Krøsus, den femte Merimnade, besteg Thronen, begyndte han strax Krig med Ephesus, og siden, under allehaande Paaskud, med hele Rækken af de Græske Sø-Stæder, som han ogsaa undertvang og gjorde skatskyldige; men *

* 212 det Forsæt han havde fattet, derfra at gaae videre og bemægtige sig Øerne, opgav han dog, paa Forestilling, Somme sige af Bias fra Priene og Andre af Pittakus fra Mytilene. En, hvilken det nu var, af disse To, kom nemlig til Sardes, just da Krøsus laae midt i sine Rustninger, og fortalde, paa Spørgsmaal om Nyt fra Grækenland, at Øboerne hvervede titusinde Ryttere for at angribe Sardes. Da nu Krøsus svarede, at de vilde være hans Lydiske Ryttere usigelig velkomne, anmærkede den Anden, at de Lydiske Skibe udentvivl vilde være Øboerne ligesaa velkomne, og det slog Krøsus, saa han holdt inde med sine Rustninger og sluttede Venskab med Øboerne *). Derimod undertvang han efterhaanden baade Phryger, Bithyner, Paphlagoner og alle Folkene vestenfor Halys, undtagen Lykier og Kilikier, imellem de sydlige Bjerge, og derved blev han Nabo til Perserne, hvis Erobringer alt strakde sig lige til Flodens østlige Bredd **).